Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató letöltése (.pdf, 235 KB)

TARTALOM

BEVEZETÉS

Az AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., a továbbiakban AEGONdirekt.hu Zrt., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az AEGONdirekt.hu Zrt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.aegondirekt.hu/info/adatvedelem.php címen.
Az AEGONdirekt.hu Zrt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az AEGONdirekt.hu Zrt. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az AEGONdirekt.hu Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az AEGONdirekt.hu Zrt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

DEFINÍCIÓK

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

ALAPELVEK AZ AEGONDIREKT.HU ZRT. ADATKEZELÉSE SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az AEGONdirekt.hu Zrt. szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk az AEGONdirekt.hu Zrt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1. AZ AEGONDIREKT.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az AEGONdirekt.hu Zrt. a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogatott és az előzőleg megtekintett oldal címe, operációs rendszer és böngésző típusa, IP cím.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 180 nap.

A http://www.aegondirekt.hu címen elérhető portál html kódja az AEGONdirekt.hu Zrt-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetősége: http://www.google.com/analytics/hu-HU/.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

AEGONDIREKT.HU PARTNERPROGRAM

Az adatkezelés célja: a partnerek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a partnerszerződés létrehozása, teljesítése és nyomon követése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, cégnév, e-mail cím, jelszó, székhely, kapcsolattartó neve, e-mail címe és telefonszáma, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, adószám, nyilatkozatok.
Az adatkezelés időtartama: a nem élesített regisztrációs kérelmek esetén 3 nap, egyébként a szerződés fennállásáig.

A partnerek által üzemeltetett portál html kódja az aegondirekt.hu szerverről érkező és e szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Az AEGONdirekt.hu Zrt. szervere a közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat gyűjt. Az AEGONdirekt.hu Zrt. szervere segíti a zrt. hirdetéseinek megjelenítését és kiszolgálását, amely naplózásra kerül. A naplófájl a portál üzemeltetője és a zrt. közötti elszámolás alapját képezi. Az adatkezelésre a 4.1. pont szerinti tájékoztatás vonatkozik.

ÜGYFÉLADATBÁZIS (DÍJKALKULÁCIÓ, SZERZŐDÉSKÖTÉS

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, díjkalkuláció, biztosítási ajánlattétel, szerződéskötés, önkéntes- és magán-nyugdíjpénztári belépés, szerződések nyomon követése, kapcsolatfelvétel, közvetlen üzletszerzési (dm) célú megkeresés, statisztika készítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a; a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. 155. §-a; a dm hozzájárulások tekintetében a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a.
A kezelt adatok köre: ügyfél azonosító, e-mail cím, jelszó, IP cím, nem, állampolgárság, név, születési név, születési dátum, születési hely, anyja neve, legfiatalabb gyermek születési dátuma (életkora), mobiltelefonszám, otthoni telefonszám, munkahelyi telefonszám, állandó lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, TAJ szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány száma, jogosítvány megszerzésének éve, gépjármű adatok, a vagyontárgyra kötött hitelszerződéssel kapcsolatos adatok, lakóingatlannal kapcsolatos információk, munkaviszonnyal kapcsolatos adatok, kedvezményezettek adatai (név, születéskori név, születési dátum, anyja neve, adóazonosító jel, levelezési cím, kedvezményezettség mértéke), utazási célország, indulás és érkezés dátuma, utasok születési dátuma és neve, más AEGON szerződés létére utaló adatok, a szerződéskötés dátuma és időpontja, az aktuális és korábbi biztosítással, pénztári szerződéssel kapcsolatos egyéb adatok, díjfizetésre vonatkozó adat, közvetlen üzletszerzési célú megkereséshez és adattovábbításokhoz adott hozzájáruló nyilatkozatok, aláírás, tanúk neve, lakcíme és aláírása – szerződéstípustól függően.
Az adatkezelés időtartama: a létre nem jött szerződések esetében az ajánlat elküldésétől számított 5 év plusz 15 nap, életbiztosítás esetében 5 év plusz 30 nap. A létrejött szerződések esetében a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

Adattovábbítások:

 • kötelező gépjármű felelősség-, CASCO, lakás- és életbiztosítás kötése esetén az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.;
 • utasbiztosítás kötése esetén az Európai Utazási Biztosító Zrt.;
 • magán- és önkéntes nyugdíjpénztári belépés esetén az AEGON Pénztárszolgáltató Zrt. felé;

a szerződés alapján kezelt minden adat tekintetében, a jelszó, a regisztrációkori és az utolsó belépés időpontja, az ügyfél azonosító és az IP cím kivételével.

Az adattovábbítások jogalapja: a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 33. § (1) és (4) bekezdései, 48. §-a, 155. §-a, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 22/B. §-a, továbbá az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 11/B. §-a.

A személyes adatok módosítását és törlését, valamint az adatok direkt marketing célú felhasználásához adott hozzájárulás visszavonását a 6. pontban közzétett elérhetőségeken lehet kérni.

TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az adatkezelés célja: a fogyasztói és szolgáltatói jogok érvényesítése.
Az adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: az ügyfél és az ügyintéző közötti beszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: 5 év.

E-MAIL LEVELEZÉS

Az adatkezelés célja: a fogyasztói és szolgáltatói jogok érvényesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: az ügyfél neve és e-mail címe, valamint az e-mailben megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: 2 év, kivéve, ha az ügyfél szerződéséből eredő jogok érvényesítésére az általános elévülési idő (öt év) irányadó

CHAT

Az adatkezelés célja: a fogyasztói és szolgáltatói jogok érvényesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: az ügyfél e-mail címe, valamint a chat üzenetváltás során megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: 30 nap. kivéve, ha az ügyfél szerződéséből eredő jogok érvényesítésére az általános elévülési idő (öt év) irányadó

SZAKÉRTŐI KÉRDÉSEK

Az adatkezelés célja: a fogyasztói és szolgáltatói jogok érvényesítése, a fogyasztók széles körű tájékoztatása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a kérdező neve és e-mail címe, valamint a kérdés során megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: 2 év, utána a kérdések és válaszok anonim módon érhetők el. kivéve, ha az ügyfél szerződéséből eredő jogok érvényesítésére az általános elévülési idő (öt év) irányadó
Nyilvánosságra hozatal: a szolgáltató honlapján, a név, a kérdés és a válasz tekintetében.

ONLINE KÁRBEJELENTÉS

Az adatkezelés célja: a biztosítási káresemények bejelentése, és továbbítása a biztosító részére.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a Bit. 155. §-a
A kezelt adatok köre: a károsult neve, rendszáma, bejelentő neve, e-mail címe, mobil- otthoni vagy munkahelyi telefonszáma, valamint a káreseménnyel kapcsolatosan megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: 5 év.
Adattovábbítás: az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére.
Az adattovábbítás jogalapja: a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 155. §-a.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Az AEGONdirekt.hu Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az AEGONdirekt.hu Zrt. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, továbbá az Interware Zrt. 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A. sz. alatti szerverparkjában találhatók meg.

Az AEGONdirekt.hu Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

Az AEGONdirekt.hu Zrt. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az AEGONdirekt.hu Zrt. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az AEGONdirekt.hu Zrt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A portálon a személyes adatok felvételét és továbbítását végző folyamatok 128 bites, kétkulcsú SSL eljárással titkosítottak. Az AEGONdirekt.hu szervere és az ügyfél közötti kommunikáció csak privát kulccsal visszafejthető, publikus kulccsal kódolt üzenetekre épül, így illetéktelen személy a forgalmazott adatokat nem láthatja.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

 • Név: AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.
 • Rövid név: AEGONdirekt.hu Zrt.
 • Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-045867
 • A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság
 • Adószám: 14169285-4-43
 • Belső adatvédelmi felelős neve: Kondor János
 • Belső adatvédelmi felelős beosztása: Informatikai vezető
 • Belső adatvédelmi felelős elérhetősége: adatvedelem@aegondirekt.hu

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az AEGONdirekt.hu Zrt., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az AEGONdirekt.hu Zrt. költségtérítést állapít meg.

Az AEGONdirekt.hu Zrt. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az AEGONdirekt.hu Zrt. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az AEGONdirekt.hu Zrt. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az AEGONdirekt.hu Zrt. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az AEGONdirekt.hu Zrt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben az AEGONdirekt.hu Zrt. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: http://www.ppos.hu/audit

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06.1.475.7186, 475.7100
Telefax: 06.1.269.3541
E-mail: adatved@obh.hu