CASCO biztosítás gyakran ismételt kérdések

Mi a CASCO szerződés területi hatálya?

A szerződés Európa területére – ideértve Törökország teljes területét is – érvényes. Nem terjed ki a biztosítás hatálya a volt Szovjetunió utódállamaira, kivéve Észtország, Lettország, Litvánia, Ukrajna területét.A CASCO biztosításnál is van bonus-malus fokozat?

Bónusz rendszer létezik a CASCO biztosításnál is, de erre vonatkozólag nincs olyan egységes törvényi szabályozás, mint a kötelező biztosításban, így biztosítónként eltérő a CASCO bónusz rendszer.Hogyan emelkedik a bónusz fokozat?

Ha a biztosító a megfigyelési időszakban bonuszt érintő kárkifizetést nem teljesített, a besorolás egy osztállyal javul. A bonusz-besorolás egy kár esetén három díjosztállyal esik vissza. Kettő, vagy több kár esetén a szerződő az alapdíj osztályba kerül. Az újabb díjkedvezményt egy teljes kármentes megfigyelési időszak után lehet érvényesíteni a biztosítás díjával szemben.Milyen kedvezményeket vehetek igénybe a CASCO biztosítás megkötésekor?

Lehetőség van bonusz kedvezmény igénybevételére. A bonusz-rendszer csak a határozatlan időtartamú szerződésekre vonatkozik. A szerződőket alapdíjba, illetve 10 bónusz osztályba soroljuk be. Partnerkedvezményt akkor vehet igénybe a szerződő, ha a CASCO szerződéssel egy időben köt valamilyen más (nem CASCO) AEGON-os biztosítást (a CASCO ajánlat aláírásának dátumától számított +/-15 napon belül). Partnerkedvezményre jogosult az a szerződő is, aki meglévő AEGON-os GFB szerződése mellé CASCO biztosítást is köt ugyanarra az autóra. 15 év alatti gyermekre is lehet igénybe venni kedvezményt.Hogyan köthetem meg az Útitárs CASCO biztosítást, ha egy másik biztosítónál már rendelkezem érvényes szerződéssel?

Ahhoz, hogy új CASCO szerződést köthessen, a meglévő biztosítás felmondása szükséges. Ezt évfordulókor teheti meg úgy, hogy felmondási igényét évforduló előtt 30 nappal írásban jelzi jelenlegi biztosítótársaságánál. Fontos a szerződés díjrendezettsége, hiszen csak ebben az esetben hozható át a bónuszfokozat.Mennyi időm van az aktuális díjrészlet befizetésére?

Az esedékességétől számított 30. nap elteltével a szerződés és ezzel együtt a Biztosító kockázatviselése is megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg.Milyen gépjárművekre lehet számolni a CASCO kalkulátor segítségével?

A gépjármű fajtáját tekintve: személygépkocsira, kishaszongépjárműre, motorkerékpárra, terepjáróra.Mikor minősül új autónak a gépjármű?

A gépjárművet akkor tekintjük újnak, ha az 0 vagy maximum 50 km-es (vagy bemutató autó volt), az autót a kereskedésből még nem hozták ki, és amelynek Ön lesz az 1. tulajdonosa. Minden egyéb esetben a gépjármű használtnak minősül!Milyen vagyonvédelemmel lehet CASCO biztosítást kötni?

Fedezet vállaláshoz lopás kockázatra legalább gyári indításgátló szükséges, de a gépjármű értékétől függően a biztosító további vagyonvédelmi berendezéseket is előírhat (pl. gyári riasztó, váltózár, rablás gátló, stb.)Mit jelent és mi a különbség a százalékos és az összegben megadott önrész között?

A Biztosító töréskár, lopás és elemi károk esetében a kárösszeg X %-át (ez a szerződő választása alapján lehet 10, 20 vagy akár 30% is), de minimum a választott forint összegben meghatározott önrészt (25, 50, 75, 100, 200, 300, 400, 500 eFt) a kártérítési összegből levonja. Pl: a választott önrész 10%, de minimum 50eFt, a töréskár összege 350eFt, akkor a biztosító 50eFt-ot fog levonni, mivel a forint összegben megadott önrész nagyobb, mint a kárösszeg 10 %-a.Mi minősül alap, illetve kiegészítő biztosításnak?

Alapbiztosításnak minősül társaságunknál a töréskár-biztosítás, elemi és tűzkár-biztosítás, üvegkár-biztosítás.
Kiegészítő elem a lopáskár-biztosítás, poggyászbiztosítás, balesetbiztosítás, kölcsöngépjármű szolgáltatás.Milyen esetekben téríti meg a biztosító az üvegkárt?

Autóbónusz CASCO biztosítás esetén a biztosított vagyontárgyak a gépjármű ablaküvegei és tetőablakai, míg Útitárs CASCO biztosítás esetén akkor, ha az ablaküvegek és a tetőablakok a biztosított gépjármű alaptartozékai vagy extra berendezésként biztosításra került. Az üvegkár-biztosítás nem terjed ki a gépjármű visszapillantó tükrökre és lámpatestek üvegezésére. A biztosító az üvegkár-biztosítás keretében akkor téríti meg a kárt, ha a biztosított gépjármű üvegezésében bármilyen kívülről ható, hirtelen fellépő baleseti jellegű sérülés, (törés, repedés) következik be, és egyéb karosszériasérülés nem történik.

A biztosító nem téríti meg a vagyontárgyakban keletkezett olyan károsodást, amely nem baleseti jelleggel következett be (pl. műszaki hiba, anyagfáradás, stb.), továbbá az üvegezésre ragasztott védő (hő/fény/biztonsági) fóliázásban és dekorációban keletkezett kárt, kivéve, ha erről külön megállapodás született. A gépjármű egyéb károsodásával együttesen bekövetkező üvegkárra a töréskár-biztosítás nyújt fedezetet.Mit jelent a töréskár, és milyen esetekben fizet a biztosító?

A biztosító fedezetet nyújt a meghatározott biztosítási események kapcsán károsodott kötelező tartozékokra, a biztosítási szerződésben meghatározottak szerint a biztonsági felszerelésekre, valamint a biztosító által előírt vagyonvédelmi eszközökre. (indításgátló, riasztó, stb.). A töréskár a biztosított vagyontárgyakban bármilyen kívülről ható, hirtelen fellépő, műszakilag azonosítható, igazolt erőhatás által keletkezett törés, egyéb sérülés. Nem téríti meg a biztosító többek között a biztosított vagyontárgyakban keletkezett olyan töréskárt, amely nem baleseti jelleggel következett be.Elemi és tűzkár-biztosítás

A biztosító fedezetet nyújt – önrészesedés levonásával – a gépjármű elemi- és tűzkár biztosítás feltételeiben meghatározott biztosítási események kapcsán károsodott kötelező tartozékokra, a biztosítási szerződésben meghatározott biztonsági felszerelésekre, valamint a biztosító által előírt vagyonvédelmi eszközökre (indításgátló, riasztó stb.).

Elemi kár a biztosított járművet, alkatrészét, közvetlenül károsító villámcsapás, a legalább 5-ös fokozatú jelzett földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg, vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15 m/s sebességű szélvihar, felhőszakadás, árvíz (kivéve az árterületen, hullámtéren bekövetkező károk), egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás.

A tűzkár a gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban - a gépjármű elektromos berendezéseinek meghibásodása vagy külső tűz átterjedése folytán - keletkezett tűz, önrobbanás, robbanás által okozott kár.Mit jelent a kiegészítő lopáskár-biztosítás?

Teljes lopáskárnak nevezzük, ha a megfelelően lezárt, a biztosító által előírt, a lopás időpontjában is működő vagyonvédelmi eszközzel ellátott gépjárművet ellopják, vagy jogtalan használat céljából önkényesen elveszik, illetve a gépjárművet a Biztosítottól vagy a gépjármű jogszerű használójától a velük szemben alkalmazott erőszakkal vagy fenyegetéssel elveszik és az nem vagy olyan állapotban került meg, hogy helyreállítása nem gazdaságos. Ebben az esetben a Biztosító a gépjármű káridőponti értékét téríti meg az önrészesedés levonásával, a szerződés mentesülésre, kizárásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve. Rész lopásról abban az esetben beszélünk, ha az elkövető a teljes gépjármű eltulajdonítása nélkül annak biztosított alkatrészeit, tartozékait ellopta vagy lelopta, továbbá ha jogtalan behatolással vagy annak lopási szándékára utaló kísérletével okozott kárt a megfelelően lezárt gépjárműben, alkatrészeiben vagy tartozékaiban. Rész lopás esetén a biztosító a CASCO szerződés különös feltételeiben foglaltaknak megfelelően téríti a kárt.Mire szolgál a kiegészítő poggyászbiztosítás?

A kiegészítő poggyász biztosítási szerződés alapján a biztosító megtéríti a járműben, illetve a járműre szerelt zárt szekrényben belföldön szállított személyi használatú vagyontárgyakban (kivéve a szerződésben kizárt vagyontárgyakat) keletkezett törés-, tűz-, elemi és lopáskárokat.Milyen eseményekre vonatkozik a kiegészítő balesetbiztosítás?

Biztosítási esemény, ha a biztosított járművel közlekedő személyeket, a szerződés megkötését követően, a gépjármű üzemeltetésével összefüggésben olyan váratlan, külső behatás, baleset éri, amelynek következtében egy éven belül életüket vesztik, vagy a szerződésben meghatározott mértékű állandó egészségkárosodást, illetve múlékony sérülést szenvednek. Egészségkárosodásnak tekintendő az olyan testi vagy szellemi működőképesség-csökkenés, mely a szokásos életvitelt korlátozza.Mit jelent a kiegészítő kölcsöngépjármű szolgáltatás?

Azon biztosítási események bekövetkeztekor, amelyben a biztosító szolgáltatási kötelezettsége fellép, igénybe gépkocsi vehető bérbe a biztosító költségére. A kárbejelentést követő naptól a biztosított gépjárművel azonos árkategóriájú bérautót vehet igénybe, a szakszerű javítás elvégzéséhez optimálisan szükséges időre, maximum 7 napra, vagy a szerződés függelékében meghatározott összeghatárig, illetve totálkár és lopáskár eseten a szerződésben meghatározott összeghatárig.Mit jelent a limitált szolgáltatás?

  • A limitált szolgáltatású csomagok esetén Önnek limit kedvezményt adunk, ami az Ön által fizetendő díjakat csökkenti. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a limitált szolgáltatású csomagok választása esetén, a kedvezményes díjért cserében Ön elfogadja a szolgáltatási feltételeinket, így a „Limit” kedvezmény figyelembe vételével létrejött szerződések esetén a szolgáltatási feltételek az alábbiak:
  • A Biztosító a biztosított vagyontárgyakat ért törés esetén legfeljebb az alábbi fajlagos munkadíjakkal (Ft/óra) meghatározott helyreállítás költségeit téríti meg.
    • Budapesti lakcímű/telephelyű szerződő esetén: 4.500 Ft + Áfa/óra.
    • Vidéki lakcímű/telephelyű szerződő esetén: 3.500 Ft + Áfa/óra.
  • A Biztosító a javíthatatlan vagy gazdaságosan nem javítható alkatrészek, tartozékok káridőponti – az amortizáció %-os levonásával figyelembevett – értékét, de maximum a – biztosított jármű márkájának megfelelô – vezérképviselet által megadott kiskereskedelmi új árának 70%-át téríti.


Hogyan tudok online CASCO biztosítást kötni?

Kalkulátorunkat használva a szükséges adatok megadásával megtekintheti ajánlatainkat, melyek szolgáltatásaikban és díjban eltérnek. A kiválasztott ajánlaton az „ezt kötöm meg” gombra kattintás után kérjük be a szerződéshez szükséges adatokat. Megrendelését e-mailben igazoljuk vissza az elkészített ajánlattal és tudnivalókkal együtt (szemle és ajánlat visszaküldés).Hogyan kell kárt bejelenteni?

A biztosítási eseményt a legrövidebb időn, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül be kell jelenteni a Biztosítónak és lehetővé kell tenni a kárbejelentés tartalmának ellenőrzését.
A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a kárbejelentéstől számított 15. napon esedékes.Mi a teendő, ha külföldön szenvedek kárt?

Amennyiben külföldön a jármű, biztosítási esemény következtében mozgásképtelenné válik, akkor az eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a biztosító Információs Vonalán (06-1-477-4800). A külföldön segítséget nyújtó CASCO partner véleménye alapján a biztosító meghatározza, hogy lehetőség van-e a jármű szükségjavítására vagy hazaszállítására, és azt, hogy ez milyen módon történjen. A gépjármű javítására csak a biztosító vagy külföldi segítségnyújtó partnere engedélyével lehetséges, és a javítás költségeit a külföldi partner közvetlenül a javítónak fizeti meg. Amennyiben a szerződő rendelkezik lopáskár biztosítással, a biztosító - utólag - megtéríti a külföldön ellopott, vagy biztosítási eseménnyel összefüggésben üzemképtelenné vált járműben utazó személyek hazatérésének költségeit a biztosítási szerződés vonatkozó szabályai szerint.Hogyan szűnhet meg a CASCO biztosítás?

Évfordulós felmondással: CASCO biztosítást, a biztosításkötési évfordulót megelőző 30 nappal lehet felmondani írásban és évfordulóval újra, akár másik biztosító társasághoz átkötni. A CASCO esetében általában a szerződés megkötését követő hónap első napja az évforduló, de érdemes ellenőrizni a biztosítási kötvényen.

Érdekmúlással: pl. az autó eladásakor az adásvételi szerződéssel tudjuk lemondani biztosításunkat.
CASCO felmondólevél minta

Díj nemfizetéssel: Amennyiben CASCO biztosításának díját nem rendezte időben, azaz az esedékességtől számítva 30 napon belül, akkor biztosítása díj nemfizetéssel szűnik meg. Ebben az esetben elveszti a CASCO bónusz besorolását és biztosítója kérheti az évfordulóig esedékes díjak megfizetését.

Hitelre vásároltam az autót, a bankot kedvezményezettként kell feltüntetnem, van erre lehetőség az online kötésnél?

Igen, a kötési folyamat során meg kell jelölni, hogy hitelre vásárolt az autó, így a program bekéri a hitel adatokat és automatikusan elkészít egy zálogkötelezetti nyilatkozatot. A nyilatkozat banki kitöltése valamint a biztosító részére megküldés után történik meg a bejegyezés.

CASCO biztosítás kalkulátor »