Útitárs CASCO biztosítás kiegészítő elemei

Kiegészítő biztosításnak minősülő CASCO elemek:

Kiegészítő lopáskár biztosítás

Biztosítási eseménynek minősül:

 • Ha a megfelelően lezárt, a Biztosító által előírt, a lopás időpontjában is működő vagyonvédelmi eszközzel ellátott gépjárművet ellopják, vagy jogtalan használat céljából – az elkövetőre bízott gépjármű jogtalan használatát, elsikkasztását kivéve – önkényesen elveszik, illetve a gépjárművet a gépjármű Biztosítottjától vagy a gépjármű jogszerű használójától a velük szemben alkalmazott erőszakkal vagy fenyegetéssel elveszik és az nem, vagy olyan állapotban került meg, hogy helyreállítása nem gazdaságos (teljes lopáskár).
 • Ha a teljes gépjármű eltulajdonítása nélkül annak biztosított alkatrészeit, tartozékait, ellopta (lelopta), továbbá a jogtalan behatolással vagy annak lopási szándékára utaló kísérletével okozott kárt a megfelelően lezárt gépjárműben, alkatrészeiben, vagy tartozékaiban (rész lopás).

Figyelem! A biztosító mentesülés a következő esetekben:

 • ha a gépjármű törzskönyve és/vagy a forgalmi engedélye a lopáskor a járműben volt, illetve azok mindegyikét a kárbejelentéskor a Szerződő/ Biztosított a Biztosítónak nem tudja bemutatni, és ezzel a körülménnyel bizonyíthatóan összefügg a kár bekövetkezése
 • ha az ajánlaton feltüntetett számú és típusú kulcsot és vagyonvédelmi berendezést működtető távkapcsolót nem tudja a Biztosító részére átadni,
 • ha a jármű tárolására szolgáló helyiséget nem zárták le megfelelően és a jármű nyitott állapotban volt,
 • ha a jármű nyitására, indításra szolgáló eszköz (kulcs, távirányító, kódkártya) biztonságos, idegenek számára nem hozzáférhető tárolásáról nem gondoskodtak (pl. ingatlanba történt erőszak nélküli behatolással hozzájutottak a jármű kinyitására, indítására szolgáló eszközhöz),
 • amennyiben a riasztó és/vagy indításgátló nem volt bekapcsolva.

Figyelem! A biztosító szolgáltatása nem terjed ki a következőkre:

 • a gépjárműben keletkezett értékcsökkenésre,
 • a sérült gépjármű más gépjárművel történő pótlásának járulékos költségeire,
 • a gépjárműhasználat kiesése miatt felmerül járulékos, illetve következményi károkra,
 • a gépjármű szállítmányára,
 • a gépjármű helyreállításával kapcsolatban szükségessé váló forgalomba helyezés előtti vizsga díjára,
 • hajtó, kenő, teljesítménynövelő, kopáscsökkentő olajadalék anyagokra, üzemanyagra,
 • üvegkárra, ha csak az sérült,
 • a légzsákok és szerelvényeinek részlopás káraira,
 • a biztosított gépjárműtől elkülönítve (pl. garázsban, műhelyben, lakásban) tartott bármely alkatrészére, tartozékára, pót- vagy tartalék alkatrészére,
 • a rendeltetésszerű használathoz jogszabályban kötelezően előírtak kivételével a gépjármű olyan alkatrészeire, tartozékaira, amelyeket le-, illetve kiszerelt állapotban vagy tartalékként, a gépjárműben tároltak a káresemény időpontjában,
 • amennyiben a Biztosított nem tett rendőrségi feljelentést.

Kiegészítő poggyászbiztosítás

Biztosítási eseménynek minősül:

 • A biztosított vagyontárgyakban bármilyen kívülről ható, hirtelen fellépő, erőhatás által keletkezett törés, egyéb sérülés (a továbbiakban: töréskár).
 • A biztosított járművet, alkatrészét károsító villámcsapás, földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg, vagy talajszint alatti építmény beomlása, szélvihar, felhőszakadás, árvíz (kivéve az árterület, hullámtér), egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás (a továbbiakban: elemi kár).
 • A gépjárműben, alkatrészben, tartozékban – a gépjármű elektromos berendezéseinek meghibásodása vagy külső tűz átterjedése folytán – keletkezett tűz, illetve önrobbanás által okozott kár (a továbbiakban: tűzkár).
 • A gépjármű kesztyűtartójából, illetve a csomagtartóból – dolog elleni erőszakkal – biztosított vagyontárgyak ellopása (a gépjármű önkényes elvétele), elrablása, valamint e cselekményekkel vagy kísérletükkel összefüggésben keletkezett sérülése (a továbbiakban lopáskár).
 • Nem tekinthető megfelelően lezártnak a gépjármű, ha bármelyik zárbetét hiányzik, vagy oly módon rongálódott, hogy a zár a jármű kulcsainak használata nélkül működtethető, illetve az ablakai nem voltak zárt állapotban.

Figyelem! A biztosítással nem fedezett káresemények:

Az ékszerekben, nemesfémekben, drágakövekben, takarékbetétben, értékpapírokban, okmányokban, valamint a készpénzben és pénzt helyettesítő eszközökben keletkezett kárt, továbbá a Biztosított/Szerződő szellemi tevékenységével összefüggő alkotásokban, valamint ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó anyagokban, termékekben, szállított munkaeszközökben keletkezett kárt.

Figyelem! A biztosító mentesülés a következő esetekben:

 • a járműben, vagy járművön szállított vagyontárgy nem volt megfelelően rögzítve,
 • lopás kár esetén nincs rendőrségi feljelentés,
 • ha a szállított vagyontárgy károsodása és a biztosított jármű károsodása között nincs okozati összefüggés, illetve a gépjármű nem sérült,
 • nem téríti a Biztosító a vagyontárgyakban keletkezett károkat, ha a tárgyakat nem a KRESZ előírásainak megfelelően szállították,
 • a Biztosító lopáskár esetén kártérítést nem nyújt, ha a biztosított vagyontárgyakat őrizetlenül, a gépjárműben kívülről látható módon és helyen tartották (pl. utastér).

Kiegészítő balesetbiztosítás

Biztosítási esemény: (baleseti kár)

Ha a biztosított járművel közlekedő személyeket, a szerződés megkötését követően, a gépjármű üzemeltetésével összefüggésben olyan, a Biztosított akaratán kívül hirtelen fellépő külső behatás, baleset éri, amelynek következtében egy éven belül életüket vesztik, vagy a szerződésben meghatározott mértékű állandó egészségkárosodást, illetve múlékony sérülést szenvednek.

Figyelem! A balesetbiztosítás nem terjed ki a következőkre:

 • a járművet eltulajdonítóra, illetve az önkényesen használóra és az általuk szállított személyekre,
 • a tehergépkocsi, a közúti- és mezőgazdasági vontató, és az ezek által vontatott pótkocsi utasaira (kivéve a gépjármű vezetőjét és két kísérőjét),
 • a baleset előtt bármely okból már maradandóan károsodott nem ép testrészekre, szervekre,
 • az autóbusz és a különleges gépjármű utasaira,
 • a gépjármű üzemeltetésének elő- és utókészületi munkálataival, szervizeléssel, karbantartással, be- és kiszállással, rakodással, javítással kapcsolatos balesetekre
 • versenyben való részvétel, vagy arra való felkészülés közben keletkezett balesetek.

Kiegészítő kölcsöngépjármű szolgáltatás

Azon biztosítási események bekövetkeztekor, amelyben a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége fellép, igénybe vehető bérgépkocsi a Biztosító költségére. A kárbejelentést követő naptól a biztosított gépjárművel azonos árkategóriájú bérautót vehet igénybe a szakszerű javítás elvégzéséhez optimálisan szükséges időre, de maximum 7 nap, vagy a szabályzat függelékének 3.5. pontjában meghatározott összeghatárig. Totálkár és lopáskár esetén a szerződésben meghatározott összeghatárig.

"Limit" kedvezménnyel létrejött szerződések szolgáltatása

A Biztosító a biztosított vagyontárgyakat ért törés esetén legfeljebb az alábbi fajlagos munkadíjakkal (Ft/óra) meghatározott helyreállítás költségeit téríti meg. Gépjármű javítási (lakatos, szerelő, fényező) óradíjak térítésének felső határa számlával igazolt helyreállítás esetén:

 • Budapesti lakcímű/telephelyű szerződő esetén: 4.500 Ft + Áfa/óra.
 • Vidéki lakcímű/telephelyű szerződő esetén: 3.500 Ft + Áfa/óra.

A Biztosító kockázatviselése egyetlen biztosítási elem esetén sem terjed ki az olyan károkra, amelyek:

 • háborús, polgárháborús eseményekkel, sztrájkkal, tüntetéssel, bármiféle egyéb tömegmegmozdulással közvetlen, vagy közvetett okozati összefüggésbe hozhatóak,
 • a Biztosított által elkövetett szándékos bűncselekmény, vagy annak kísérlete során,
 • verseny, vagy arra való felkészülés során,
 • sugárzó anyagok és termékek hatására, vagy a sugárzás károsító hatásának megszüntetése céljából tett intézkedések következtében,
 • a káresemény időpontjában a járműtől elkülönítve (le-, illetve kiszerelve, vagy tartalékként) tárolt járműalkatrészekben, tartozékokban,
 • környezetszennyezés hatására következtek be.

CASCO biztosítás kalkulátor »