Motor CASCO biztosítás már elérhető

Júniustól elérhetővé vált az AEGON CASCO online számítás és kötés motorkerékpárra is. A motor CASCO kalkulátorral egyszerűen kiszámolhatja motorkerékpárjára ajánlott CASCO csomagok díját. A biztosítási szabályzatot érdemes átböngészni, hisz olyan hasznos szolgáltatásokat is tartalmazhat, ami jelentős összegeket spórolhat Önnek.

26 éves kortól köthető motor CASCO

Ha motor CASCO biztosítást kötne, érdemes mérlegelni a havi díj mellett a biztosítás által nyújtott, a biztosítási piacon újdonságnak számító szolgáltatásokat. Teljes körű CASCO biztosítás elemi- és tűzkár, lopáskár és töréskárok esetén is védelmet biztosít.

Tipp! Téli garázs csomag

A téli időszakban kevésbé vagy egyáltalán nem használt motorkerékpár biztosítását kidobott pénznek érezheti. Kezdeményezze a Téli garázs csomag aktiválását! Az AEGON Motor CASCO biztosítás téli garázs csomagja védi pénztárcáját a felesleges kiadásoktól. Lehetőség van az úgynevezett csökkentett szolgáltatási időszakban gyártmánytól függően csak havi 2000-3000 Ft-os csökkentett díjat fizetni, melyért cserébe az AEGON Motor Casco biztosítási fedezetet nyújt lopás-, tűz- és elemi kár esetén.

Elemi- és tűzkár-biztosítás által nyújtott védelem

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a legtöbb lakásbiztosítás nem téríti meg a garázsban tárolt motorkerékpárban keletkezett elemi- és tűzkárokat. Ilyen esetben a motor CASCO nyújthat védelmet a költséges elemi- és tűzkárok ellen.

Mi számít biztosítási eseménynek ebben az esetben? A biztosított motorkerékpárt, alkatrészét közvetlenül károsító villámcsapás, földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg, vagy talajszint alatti építmény beomlása, szélvihar, felhőszakadás, árvíz (kivéve az árterületen, hullámtéren bekövetkező károk), egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás.

Továbbá a motorkerékpárban, alkatrészeiben, tartozékaiban – a gépjármű elektromos berendezéseinek meghibásodása vagy külső tűz átterjedése folytán – keletkezett tűz, önrobbanás, robbanás által okozott kár biztosítási eseménynek számít.

Motor töréskár-biztosítás

Szintén minden AEGON motor casco tartalmazza a töréskár-biztosítást.

A motor töréskár-biztosítás vonatkozik olyan eseményekre, amely során a biztosított motorkerékpárban bármilyen kívülről ható, hirtelen fellépő, a kárbejelentés szerinti eseménnyel műszakilag azonosítható, igazolt erőhatás által keletkezett törés, egyéb sérülés.

A biztosítással nem fedezett káresemények közé tartozik, és ezért nem téríti meg a biztosító a biztosított motorkerékpárban keletkezett olyan töréskárt, amely:

  1. nem baleseti jelleggel következett be (pl. műszaki hiba, alkatrészleválás, anyagfáradás, anyaghiba, hűtőfolyadék megfagyás, nem megfelelő kenés miatt, stb.),
  2. gyúlékony, robbanó, korrodáló vagy maró anyagoknak a biztosított járműben való szállítása idézett elő vagy súlyosbított,
  3. a biztosított vagyontárgyak ellopásával (a gépjármű önkényes elvétele), elrablásával, valamint e cselekményekkel vagy kísérletükkel összefüggésben keletkezett.

Pótdíj megfizetése ellenében biztosíthatók a következő vagyontárgyak:

  1. xenon fényszóró,
  2. a járműbe a gyártás során beépített navigációs rendszer,
  3. zárható, fixre szerelt tároló doboz vagy bőrtáska
  4. utólag szerelt áramvonalidomok
  5. utólag szerelt kipufogó

Motor lopáskár

Ha a megfelelően lezárt, a szerződésben előírt, a lopás időpontjában is működő vagyonvédelmi eszközzel ellátott motorkerékpárt ellopják, vagy jogtalan használat céljából – a rábízott gépjármű jogtalan használatát, sikkasztását kivéve – önkényesen elveszik, illetve a gépjárművet a gépjármű Biztosítottjától vagy a gépjármű jogszerű használójától a velük szemben alkalmazott erőszakkal vagy fenyegetéssel elveszik és az nem, vagy olyan állapotban került meg, hogy helyreállítása nem gazdaságos (teljes lopáskár).

Biztosítási eseménynek számít, ha a teljes motorkerékpár eltulajdonítása nélkül annak biztosított alkatrészeit, tartozékait, ellopta, lelopta (részlopás). Külső tartozékok részlopás kára esetén a térítés felső határa káreseményenként 250 000 Ft, melyet Biztosító önrész levonással és csak számla esetén térít meg.

Nem tekinthető megfelelően lezártnak a gépjármű, ha a kormányzárbetét hiányzik, vagy oly módon rongálódott, hogy a zár a jármű kulcsainak használata nélkül is működtethető, illetve a szerződésben előírt vagyonvédelmi berendezés nem volt bekapcsolva vagy nem volt működőképes állapotban.

Balesetbiztosítás kiegészítő

Baleseti kár, ha a biztosított járművel közlekedő – a szerződés alapján Biztosítottnak tekintendő – személyt, a kockázatviselés kezdetét követően, a gépjármű üzemeltetésével összefüggésben olyan, a Biztosított akaratán kívül hirtelen fellépő külső hatás (baleset) éri, amelynek következtében egy éven belül meghal, vagy a szerződésben meghatározott mértékű állandó egészségkárosodást, illetve múlékony sérülést szenved.

További részletekért használja a CASCO kalkulátor programot, valamint figyelmesen olvassa el a biztosítási szabályzatot!

CASCO kalkulátor »