"Turbózd fel otthonod 500.000 Ft-ból!"
Számold ki lakásbiztosításod díját és nyerj!
promóciós játék játékszabályzata

A játék célja

A játék szervezője az önkéntesen résztvevő személyek adataiból kapcsolat felvételi listát, valamint reklámcélú üzenetek fogadására kész személyek adatbázisát állítja össze, és az összegyűjtött adatokat a játékban résztvevő személyek előzetes tájékoztatását követően az általuk megadott hozzájárulás alapján átadja az Aegon Magyarország cégcsoport jelen szabályzatban megjelölt tagjainak (adatkezelők) üzletszerzési céllal történő felhasználása érdekében. Az AEGONdirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt. tevékenységi körébe tartozik az un. adatbázis marketing. Ennek keretében az AEGONdirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt megbízásokat fogad más vállalkozásoktól a megrendelő vállalkozás reklámcélú üzeneteinek, az AEGONdirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt. által kezelt adatbázisban szereplő ügyfelek részére ellenérték fejében történő továbbítására. A jelen akció keretében az AEGONdirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt a gyűjtött és részére átadott adatokat adatbázis marketing célra is fel kívánja használni.

Aegon Magyarország cégcsoport játékban érintett tagjai:

  • Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
  • Aegondirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt.

A játékban való részvétel során önkéntesen, a fenti cél ismeretében az Ön által megadott személyes adatait, valamint kérdéseinkre adott válaszait tároljuk és felhasználjuk abból a célból, hogy az Ön élethelyzetének és érdeklődési körének leginkább megfelelő termékeket és szolgáltatásokat érintő, közvetlen üzleti ajánlatokról tájékoztassuk a megadott elérhetőségein.


1. A játék időtartama

A játék 2015. február 10-től 2015. április 29-ig tart.

A sorsolás 2015. április 30-án, 11 órakor, az Aegon Magyarország Zrt. Online Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Igazgatóság felügyeletével, a játékszabályzat 5. pontjában leírtak szerint, számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget. A játék végén egy nyertes kerül kisorolásra, és a játék eredményét a nyertes azonosítása után teszi közzé a Szervező.

2. A játék szervezője

A játék szervezője az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 10389395-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-0401365) továbbiakban Szervező.


3. Nyeremények

A Szervező a játékba regisztrálók között sorsol. A Szervező a nyertes számára egy 500.000 Ft értékű IKEA vásárlási kártyát biztosít. A nyeremény megszerzésének adóvonzatát a Szervező viseli. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre nem váltható át.

A vásárlási kártya felhasználásának szabályait a kártya tartalmazza. A szabályok be nem tartásából eredő károkért a Szervező nem vállal felelősséget.


4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó 2015. február 10. és 2015. április 29 között az aegondirekt.hu valamint az aegon.hu biztosítási portálon regisztrál a játékba az erre a célra létrehozott web-felületen, valamint kiszámolja lakóingatlana lakásbiztosítási díját. A regisztráció önkéntes. A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes regisztráció esetén a regisztrációkat a Szervező törli, így a többes regisztráló a sorsoláson sem vehet részt.

Minden regisztráló felhasználó a regisztrációt és a díjkalkulációt követően az e-mail címére kap egy visszaigazoló e-mailt, amellyel automatikusan részt vesz a sorsoláson.


5. A nyertesek kiválasztása

A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A sorsoláson részt vesznek a 4-6. pontokban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok. A Szervező a nyertes értesítését a sorsolás után a játékos e-mail címén és telefonszámán kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről, továbbá a jogosulatlan részére átadott vagy továbbított e-mail hozzáférés illetve telefonhasználat miatt. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándékra való jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. A Szervező vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 24 órát vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel, a nyertes jogosultsága elvész, és a Szervező dönthet, hogy pótnyertest sorsol-e.

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertes regisztrációját. Azt a regisztrálót, aki többször, és/vagy valótlan adatokkal regisztrál, törölni kell a játék résztvevői, nyertesei közül. Ha a többszörözés és/vagy a valótlan adat közlése a nyeremény átadást követően derül ki, a nyertes az ajándékot köteles visszaadni.

A játékban nem vehetnek részt az Aegondirekt.hu Zrt., az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.


6. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakcímmel és érvényes telefonszámmal, valamint érvényes e-mail címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre.

A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és az 7. pontbeli Adatkezelési szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek. A játékban résztvevőtől hozzájárulást kérünk ahhoz is, hogy a Szervező a saját weboldalán és a nyereményjáték oldalon az adatait (név, településnév) nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé tegye 2015. december 31-ig.


7. Adatkezelési szabályok

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztrációval hozzájárul, hogy a Szervező az adatait a nyereményjátékkal összefüggésben kezelje. Külön hozzájárulás alapján a Szervező valamint az Aegondirekt.hu Marketing Zrt. a regisztrációnál megadott adatait visszavonásig, adatkezelőként, a 8. pontban megjelölt célból kezeli.

A Szervező valamint az Aegondirekt.hu Marketing Zrt.

  • a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja,
  • nem közös adatkezelők, az adatkezelésért önállóan felelnek,
  • az adatok kezeléséhez kapcsolódó tájékoztatóikat honlapjaikon és az egyes akciókhoz kapcsolódó tájékoztatóikban teszik közzé,
  • az adatokat nem értékesítik, de üzleti célra a jelen tájékoztató szerint hasznosítják,
  • a rendszereikben tárolt adatokat bizalmasan, az érintett által megadott keretek között kezelik és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az érintett előzetes hozzájárulása nélkül nem adják át.

Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
  • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a tájékoztatóban foglaltakat!

Jogorvoslat
A regisztráló bármikor információt kérhet adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását. Az adatkezeléssel összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az egyes Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online vagy posta címükön postai úton tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

Aegondirekt.hu Zrt.
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.
E-mail: info@aegondirekt.hu
Online leiratkozás itt: http://www.ego-media.hu/leiratkozas

Aegon Magyarország cégcsoport:
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.
E-mail: ugyfelszolg@aegon.hu
Online leiratkozás: https://www.online.aegon.hu/edm_leiratkozas/index.html

A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt is jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.


8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

Kérjük, hogy az egyértelműség, félreérthetetlenség érdekében a hozzájárulását az egyes hozzájáruló nyilatkozatok mellett elhelyezett négyzetekben X-szel jelölje! Azon esetekben, amikor a négyzetet üresen hagyja, vagy az alkalmazott jelzés alapján a döntése nem egyértelmű, döntését nemlegesnek vélelmezzük.

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok ahhoz, hogy az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt részemre elektronikus (telefonhívás, sms, e-mail) úton reklámcélú üzeneteket küldjön, hívásokat indítson mindaddig, amíg a hozzájárulásomat vissza nem vonom.

Hozzájárulok, hogy az AEGONdirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt. adatbázis marketing tevékenysége keretében, visszavonó nyilatkozatomig üzleti partnerei elektronikus (telefonhívás, sms, e-mail) reklámcélú üzeneteit, üzleti ajánlatait részemre továbbítsa.

Fogalmak:

Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.