"Utazna, vagy autózna – élet- vagy balesetbiztosítások"
nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

A nyereményjáték elnevezése: Utazna, vagy autózna – élet- vagy balesetbiztosítások
A nyereményjáték szervezője: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1.) – továbbiakban Szervező.

1. Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban Szervező) által szervezett ajándéksorsolásos nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, Magyarországon adózó, magyar állampolgár és a 15. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki:

 • 2011. április 21. és 2011. május 31. között bármilyen értékesítési csatornán keresztül érvényes AEGON életbiztosítási ajánlatot tesz, azaz az adott biztosítási ajánlat 2011. április 21. és 2011. május 31. között részéről aláírásra kerül, legkésőbb június 30-ig szerződéssé válik, valamint az adott biztosítás 2011. augusztus 15-én is élő és díjrendezett arra felmondás nem érkezett,
 • és aki az adott biztosítási termék szabályzatában foglaltaknak megfelel.
 • A játékban csak a legalább évi 120 000 Ft állománydíjat elérő alap-életbiztosítási szerződések vesznek részt,
 • kivéve: PR-01 (AEGON Vitál) és AD-01 (Balesetbiztosítási Program), ahol bármekkora állománydíjú szerződés részt vesz a játékban.

2. A Játékban az alábbi AEGON élet- és balesetbiztosítási termékek vesznek részt:

Minimum éves 120.000 Ft-os állománydíjjal:

 • 13223 - AEGON Aktív Invest
 • 13213 - AEGON Baba program
 • 13232 - AEGON Életpálya Program
 • 13237 - AEGON Fedezet Program
 • 13270 - AEGON Forte Életbiztosítás
 • 13221 - AEGON Hitelfedezeti Program
 • 13273 - AEGON Lakás Start Életbiztosítás, AEGON Start Nyugdíjprogram
 • 13241 - AEGON Libra
 • 13262 - AEGON MIX életbiztosítás
 • 13250R - AEGON Multifund
 • 13253R - AEGON Multifund (EUR)
 • 13254R - AEGON Multifund (USD)
 • 13251R - AEGON Multifund 2
 • 13257R - AEGON Multifund 2 (EUR)
 • 13252R - AEGON Multifund 3
 • 13234 - AEGON Otthon Fedezet - állami kamattámogatott hitelekhez
 • 13234 - AEGON Otthon Fedezet - piaci kamatozású hitelekhez
 • 13224 - AEGON Ösztöndíj Program
 • 13280 - AEGON Perfect Életbiztosítás
 • 13221 - Dinasztia
 • 13256 - Euromaxx IV
 • 13213 - Gyógyforrás
 • 13238 - Platinum
 • 13271 - Raiffeisen Spektrum Életbiztosítás
 • 13224 - Staféta
 • 13213 - Távlat
 • 13235 - Titánium
 • 13213 - Vénusz
 • 12701 - Balesetbiztosítási Program Bármekkora állománydíjjal
 • 13240 - AEGON Vitál Bármekkora állománydíjjal

3. Egy Játékos az akció ideje alatt több, az akcióban részt vevő biztosítást is köthet, azonban az ajándéksorsolás során egy Játékos csak egy nyereményre jogosult.

4. A Játékban valamennyi, 2011. április 21. és 2011. május 31. között aláírásra került, jelen Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő érvényes biztosítási szerződés részt vesz. A biztosítási szerződéseket a Szervező a játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja, és amennyiben a Játékos nem felel meg a játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett biztosítást és a Játékost a sorsolásból kiz

5. A Játék időtartama: 2011. április 21 – 2011. május 31. A biztosítási ajánlat aláírásának végső határideje 2011. május 31. éjfél. A Játék kezdete előtt vagy véghatáridejét követően aláírásra kerülő biztosítási ajánlatok és a hozzájuk tartozó Játékosok a sorsoláson nem vesznek részt.

6. A sorsolás közjegyző jelenlétében, gépi módszerrel történik, melynek során a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 • Fődíj: a nyertes döntése alapján egy 3.500.000 Ft értékű személygépjármű, vagy 3.500.000 Ft értékű utazási utalvány, mely felhasználható az utalványon feltüntetett utazási irodán keresztül az utazási iroda által szervezett utakra,
 • További nyeremények: 5db, egyenként 150.000 Ft értékű, a nyertesek döntése alapján lakberendezési cikk, vagy műszaki cikk vásárlására felhasználható utalvány.

7. A sorsolás időpontja és helyszíne:

 • Időpontja: 2011. augusztus. 22. 10:00 óra.
 • Helyszíne: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Székháza, 1091 Budapest, Üllői út 1.

8. A Szervező a sorsolás alkalmával, a fődíjra és a további nyereményekre kisorsolt, összesen 6 nyertesen felül tartaléknyerteseket is sorsol. A fődíjra vonatkozóan 1, a kisebb ajándékokra vonatkozóan 5 tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertes nyereményigénye abban az esetben léphet életbe, amennyiben a kihúzott Játékos vagy a hozzá tartozó biztosítási szerződés nem felel meg a jelen Játékszabályzat feltételeinek, s így érvénytelenség miatt kizárásra kerül. Ebben az esetben az adott nyereményre, az adott nyereményhez kisorsolt, soron következő tartaléknyertes jogosult, amennyiben a Játékos és biztosítási szerződése megfelel jelen Játékszabályzat feltételeinek.

9. A Szervező a sorsolást követően a nyerteseket telefonon vagy postai úton értesíti. A nyereményeket a nyerteseknek (amennyiben a nyertes 18 év alatti, akkor szülőjének/gondviselőjének/ törvényes képviselőjének jelenlétében) személyesen kell átvennie, a nyertessel (amennyiben a nyertes 18 év alatti, a nyertes szülőjével/ gondviselőjével/törvényes képviselőjével) előre egyeztetett időpontban, az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. szám alatti székhelyén.

10. A Szervező a sorsolás eredményét és a nyertesek névsorát a sorsolást követő 5 munkanapon belül a www.aegon.hu weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg.

11. A nyertes(ek) a nyeremények átvételére a nyertességről szóló értesítést követően, de legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosult(ak). Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos nyereményét a rendelkezésére álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervező a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak szerint jár el. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása -tartaléknyertes esetén is - legkésőbb az adott sorsolást követő 90 napon belül megtörténjen.

A garantált ajándékok átadása személyesen (tanácsadón keresztül), vagy postai úton (tértivevényes feladással) történik.

12. Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a biztosítási ajánlaton/szerződésben feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak, vagy tévesek. A Játékos téves, hiányos, vagy hibás adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

13. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el (elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő).

14. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és pénzre át nem válthatóak. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A befizetett adóelőleg összegéről a Szervező a nyertesek kérésére részükre igazolást állít ki, amit postán juttat el a nyertes által megadott címre. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertest terhelik.

Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményre, úgy a Szervező értesíti és felkéri a nyeremény átvételére az adott nyereményhez kisorsolt, soron következő tartaléknyertest.

15. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
 • Szervező értékesítési partnerei, azon cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).
 • a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk 685. § b.).
 • a Prohome Kft., mint a promócióban részt vevő cég vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).

16. A kisebb ajándékok és a garantált ajándékok postai kézbesítése során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak. A Szervező a garantált ajándékok tekintetében szavatosságot nem vállal.

17. Az ügyfélszolgálati irodák és az értékesítési pontok listája – ahol a nyereményjátékban részt vevő biztosítások megköthetőek – a www.aegon.hu oldalon tekinthetőek meg. Az egyes értékesítési pontokon változhat, hogy mely termékek köthetőek meg.

18. A Játékosok (amennyiben a beküldő Játékos 18 év alatti, akkor a Pályázatot beküldő szülője/gondviselője/törvényes képviselője) feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a Játék nyerteseként

 • nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 • róluk és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön melyet a Szervező akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhat;
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.

19. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Játékosok adatai kizárólag a garantált ajándék postázása érdekében kerülnek 3. fél részére (a Prohome Kft. részére) átadásra. Az ajándék postázása után azonban ezen személyes adatok a 3. félnél törlésre kerülnek.

20. A Játékosok a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják, a Játékban való részvételt az ajánlat aláírásával egyidejűleg az adott biztosítás szerződője írásban elutasíthatja. A játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.