"Utazna, vagy autózna – lakás- vagy gépjárműbiztosítások"
nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

A nyereményjáték elnevezése: Utazna, vagy autózna – lakás- vagy gépjárműbiztosítások
A nyereményjáték szervezője: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1.) – továbbiakban Szervező.

1. Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban Szervező) által szervezett ajándéksorsolásos nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, Magyarországon adózó, magyar állampolgár és a 15. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki:

 • 2011. április 21. és 2011. május 31. között bármilyen értékesítési csatornán új* AEGON-os lakás- (LSZB, Otthon IV, Globál, Otthon III),
 • vagy gépjármű-biztosítási (önálló Kötelező gépjármű felelősség-biztosítás, Útitárs CASCO, Autóbónusz CASCO meglévő Kötelező gépjármű felelősség-biztosítás mellé, Autóbónusz Kötelező gépjármű felelősség-biztosítással) érvényes szerződési ajánlatot tesz, azaz az adott biztosítási ajánlat 2011. április 21. és 2011. május 31. között részéről aláírásra kerül, valamint ez a biztosítás 2011. augusztus 15-én is élő és díjrendezett,
 • és aki az adott biztosítási termékajánlat szabályzatában foglaltaknak megfelel.

A játékban a játékosok a rendszerességnek megfelelő díj nagyságától függetlenül részt vehetnek.

*Az olyan ingatlanra vagy gépjárműre kötött biztosítás, melyre a szerződő vagy hozzátartozója nem rendelkezik az AEGON Magyarországnál élő vagy 6 hónapon belül törölt előzményszerződéssel.(kivéve Kötelező gépjármű felelősség-biztosítás)

2.A Játékban az alábbi AEGON lakás- és gépjárműbiztosítások érvényesek:

 • LSZB,
 • Otthon III,
 • Otthon IV,
 • Globál,
 • GFB,
 • CASCO,
 • CASCOA,
 • Autóbónusz CASCO meglévő GFB mellé,
 • Autóbónusz GFB-vel).

3. Egy Játékos az akció ideje alatt több, az akcióban részt vevő biztosítást is köthet, azonban az ajándéksorsolás során egy Játékos csak egy nyereményre jogosult.

4. A Játékban valamennyi, 2011. április 21 és 2011. május 31. között aláírásra került, és 2011. június 30-ig szerződéssé vált, 2011. augusztus 15-én díjrendezett, jelen Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő biztosítási szerződés részt vesz. A biztosítási szerződéseket a Szervező a játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja, és amennyiben a Játékos illetve a szerződés nem felel meg a játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett biztosítást és a szerződőt, mint Játékost a sorsolásból kizárhatja.

5. A Játék időtartama: 2011. április 21 – 2011. május 31. A biztosítási ajánlat aláírásának végső határideje 2011. május 31. éjfél. A Játék kezdete előtt vagy véghatáridejét követően aláírásra kerülő biztosítási ajánlatok és a hozzájuk tartozó Játékosok a sorsoláson nem vesznek részt.

6. A sorsolás közjegyző jelenlétében, gépi módszerrel történik, melynek során a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 • Fődíj: a nyertes döntése alapján egy 3.500.000 Ft értékű személygépjármű, vagy 3.500.000 Ft értékű utazási utalvány, mely felhasználható az utalványon feltüntetett utazási irodán keresztül az utazási iroda által szervezett utakra,
 • További nyeremények: 5db, egyenként 150.000 Ft értékű, a nyertesek döntése alapján lakberendezési cikk, vagy műszaki cikk vásárlására felhasználható utalvány.

7. A sorsolás időpontja és helyszíne:

 • Időpontja: 2011. augusztus. 22. 10:00 óra.
 • Helyszíne: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Székháza, 1091 Budapest, Üllői út 1.

8. A Szervező a sorsolás alkalmával, a fődíjra és a további nyereményekre kisorsolt, összesen 6 nyertesen felül tartaléknyerteseket is sorsol. A fődíjra vonatkozóan 1, a kisebb ajándékokra vonatkozóan 5 tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertes nyereményigénye abban az esetben léphet életbe, amennyiben a kihúzott Játékos vagy a hozzá tartozó biztosítási szerződés nem felel meg a jelen Játékszabályzat feltételeinek, s így érvénytelenség miatt kizárásra kerül. Ebben az esetben az adott nyereményre, az adott nyereményhez kisorsolt, soron következő tartaléknyertes jogosult, amennyiben a Játékos és biztosítási szerződése megfelel jelen Játékszabályzat feltételeinek.

9. A Szervező a sorsolást követően a nyerteseket telefonon vagy postai úton értesíti. A nyereményeket a nyerteseknek (amennyiben a nyertes 18 év alatti, akkor szülőjének/gondviselőjének/ törvényes képviselőjének jelenlétében) személyesen kell átvennie, a nyertessel (amennyiben a nyertes 18 év alatti, a nyertes szülőjével/ gondviselőjével/törvényes képviselőjével) előre egyeztetett időpontban, az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. szám alatti székhelyén.

10. A Szervező a sorsolás eredményét és a nyertesek névsorát a sorsolást követő 5 munkanapon belül a www.aegon.hu weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg.

11. A nyertes(ek) a nyeremények átvételére a nyertességről szóló értesítést követően, de legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosult(ak). Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos nyereményét a rendelkezésére álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervező a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak szerint jár el. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása -tartaléknyertes esetén is - legkésőbb az adott sorsolást követő 90 napon belül megtörténjen.

A garantált ajándékok átadása személyesen (tanácsadón keresztül), vagy postai úton (tértivevényes feladással) történik.

12. Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a biztosítási ajánlaton/szerződésben feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak, vagy tévesek. A Játékos téves, hiányos, vagy hibás adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

13. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el (elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő).

14. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és pénzre át nem válthatóak. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A befizetett adóelőleg összegéről a Szervező a nyertesek kérésére részükre igazolást állít ki, amit postán juttat el a nyertes által megadott címre. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertest terhelik.

Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményre, úgy a Szervező értesíti és felkéri a nyeremény átvételére az adott nyereményhez kisorsolt, soron következő tartaléknyertest.

15. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
 • Szervező értékesítési partnerei, azon cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).
 • a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk 685. § b.).
 • a Prohome Kft., mint a promócióban részt vevő cég vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).

16. A kisebb ajándékok és a garantált ajándékok postai kézbesítése során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak. A Szervező a garantált ajándékok tekintetében szavatosságot nem vállal.

17. Az ügyfélszolgálati irodák és az értékesítési pontok listája – ahol a nyereményjátékban részt vevő biztosítások megköthetőek – a www.aegon.hu oldalon tekinthetőek meg. Az egyes értékesítési pontokon változhat, hogy mely termékek köthetőek meg.

18. A Játékosok (amennyiben a beküldő Játékos 18 év alatti, akkor a Pályázatot beküldő szülője/gondviselője/törvényes képviselője) feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a Játék nyerteseként

 • nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 • róluk és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön melyet a Szervező akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhat;
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.

19. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Játékosok adatai kizárólag a garantált ajándék postázása érdekében kerülnek 3. fél részére (a Prohome Kft. részére) átadásra. Az ajándék postázása után azonban ezen személyes adatok a 3. félnél törlésre kerülnek.

20. A Játékosok a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják, a Játékban való részvételt az ajánlat aláírásával egyidejűleg az adott biztosítás szerződője írásban elutasíthatja. A játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.