Évfordulós biztosítóváltás kisokos

A kötelező felelősségbiztosítás célja, hogy a gépjárművel okozott károk - a károkozó fizetőképességétől függetlenül – megtérüljenek. Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási szerződést kötni, és a szerződést folyamatos díjfizetéssel hatályban tartani. A biztosítás megkötése nemcsak az üzembentartó, hanem a biztosító számára is kötelező, a saját díjszabásának megfelelő ajánlat tekintetében.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról a 2009. évi LXII. törvény rendelkezik.

1. Fontos dátumok, felmondási határidők

A 2010-es törvényi változások következtében az egységes GFB biztosítási évforduló megszűnt, de a biztosítók továbbra is minden év október 30-ig kötelesek közzétenni a következő évi új GFB tarifájukat (két országos napilapban és a honlapjukon).

Kötelező biztosítót váltani évfordulóra tudunk. Az évforduló dátuma az a nap, amikor szerződésünket megkötöttük. Ez a dátum pontosan szerepel a biztosítási kötvényen. A fent említett változások miatt a 2010. jan. 1 után kötött GFB szerződések évfordulója a szerződéskötés plusz egy év múlva lesz.

A felmondás beérkezésének határidejét nagyon szigorúan veszik a biztosítók, ezért nem szabad az utolsó pillanatra hagyni. A kötelező biztosítást érvfordulóra tudjuk felmondani, évforduló előtt 30 nappal írásban kell beérkezni a szabályos felmondásunknak a biztosítóhoz. Fontos, hogy nem a feladás dátuma számít, hanem a biztosítóhoz való beérkezés.

2. A felmondás módja

Felmondásunkat csak írásos felmondólevél formájában tehetjük meg. A felmondólevelet eljuttathatjuk alkuszon keresztül alkuszi megbízással, vagy írásban postai úton, írásban faxon vagy írásos formában leadhatjuk a biztosítók irodáiban. Felmondólevél mintát itt találhat.

Ha a felmondás nem volt szabályos, az új biztosítóval kötött szerződés nem lesz érvényes.

A fentieken túl különösen ügyelni kell arra, hogy a felmondással érintett szerződésnél ne legyen díjhátralék/díjtartozás, mert ez a felmondás érvényességének megítélésénél a felek között további vitát okozhat, amely esetleg csak bírósági úton lesz rendezhető.

Szabályos évfordulós felmondás esetén szerződése az évforduló napján megszűnik a régi biztosítónál, ezért nagyon fontos, hogy ne felejtse el megkötni az új szerződést az évfordulót követő naptól. Amennyiben elmulaszt új szerződést kötni, és a biztosítatlan napokban a gépjárművével kárt okoz, akkor azt Önnek kell megtérítenie. Ha nem okoz kárt, akkor pedig ún. fedezetlenségi díjat kell ezekre a napokra fizetnie.

3. Kockázatviselés kezdete, első díj beérkezés

A kockázatviselés kezdete az ajánlaton megjelölt dátum. Az online megkötött szerződések esetében az első díj megfizetésére a felek halasztásban állapodnak meg, azonban vigyázni kell arra, hogy a díjfizetés esedékességéig a biztosítás díja beérkezzen, különben nem lesz érvényes a szerződés.

A biztosítás meglétét igazolni tudja rendőrségi igazoltatás során az első díj megfizetésére nyitva álló határidőn belül az ajánlattal vagy a biztosítótól kapott előzetes igazolással.

A díjfizetés követése egyébként a későbbiek során is kötelessége a szerződőnek, még abban az esetben is, ha a biztosító nem küld felszólítást/csekket, vagy az késve érkezik meg.

A biztosítási díj esedékességétől számított hatvanadik nap elteltével ugyanis – amennyiben a biztosítóhoz nem érkezik meg a díj összege – a biztosítási szerződés megszűnik. A szerződés díjnemfizetés miatti – megszűnése esetén a biztosítást (tárgyévre) csak annál a biztosítónál lehet megkötni, ahol a megszűnt szerződés volt.

4. Bónusz igazolás

Az új biztosító az új szerződés kockázatviselésének kezdetét követő 30 napon belül köteles az igazolást az előzménybiztosítótól beszerezni. Ehhez azonban az új biztosító számára meg kell adni a korábbi (előző biztosítási időszakra fedezetet nyújtó) biztosító nevét és a felmondással érintett biztosítási szerződés/kötvény (biztosítást igazoló okirat) számát is. Igazolás hiányában a szerződést A00 bonus-malus díjosztályba kell sorolni, annak későbbi beérkezése esetén a besorolást visszamenőleges hatállyal az igazolás adattartalmának megfelelően kell módosítani.

Kötelező biztosítás kalkulátor »