Kötelező biztosítás gyakori kérdések

Miért kötelező?

A kötelező felelősségbiztosítás célja, hogy a gépjárművel okozott károk - a károkozó fizetőképességétől függetlenül – megtérüljenek. Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási szerződést kötni, és a szerződést folyamatos díjfizetéssel hatályban tartani. A biztosítás megkötése nemcsak az üzembentartó, hanem a biztosító számára is kötelező, a saját díjszabásának megfelelő ajánlat tekintetében.

Kinek kell a kötelező biztosítást megkötnie?

A szerződéskötésre a gépjármű tulajdonosa, illetve a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó köteles. Amennyiben régi típusú forgalmi engedélye van, amelyben az üzembentartó helyett a tulajdonos megjelölés szerepel, Ön, mint a forgalmi engedélyben bejegyzett személy ugyanúgy jogosult és kötelezett szerződéskötésre. Az új típusú forgalmi engedélyben elsősorban az üzembentartó adatai szerepelnek. Ha az üzembentartóval nem megegyező a tulajdonos személye, akkor csak az üzembentartó köthet kötelező felelősségbiztosítást.

Milyen gépjárműre kell felelősség-biztosítást kötni?

Személygépjárműre, tehergépjárműre, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, quadra, utánfutóra, lakókocsira, motorkerékpár utánfutóra, könnyű pótkocsira, nehéz pótkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, buszra, trolibuszra, munkagépre, pótkocsikra, félpótkocsikra, a forgalmi rendszámmal ellátott lassú járművekre.

Mikortól kell rendelkeznem kötelező biztosítással?

Az adásvétel napjától vagy az üzembentartóvá válás napjától.

Mi a kötelező biztosítás területi hatálya?

A szerződés területi hatálya az Európai Gazdásági Térség és Svájc területe, valamint a nemzetközi zöldkártya rendszer azon országainak területére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött. A nemzetközi megállapodásban résztvevő országok listáját a PSZÁF teszi közzé, de megtekintheti az oldalunkon is.

Mi a teendő, ha gépjárművel külföldre utazom?

A magyar kötelező biztosítás meglétét zöldkártyával tudjuk igazolni. A kártyát ingyenesen lehet igényelni attól a biztosítótól ahol a kötelezőnk van. Ennek megléte nem minden országban szükséges, a MABISZ oldalán lehet tájékozódni mely országokban kötelező, vagy hol javasolt.

Mennyi időre jön létre a gfb szerződés?

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapesetben határozatlan tartamú. A biztosítási év a szerződés megkötésétől számított egy év. Határozott időtartamú szerződés megkötésére meghatározott esetekben kerülhet sor (E, Z és P betűjelű rendszámú gépjárműre köthető)

Milyen összegig vállalja a biztosító az általam okozott károk megtérítését?

A 2009. évi LXII. törvény szerint, egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként 500 millió Ft összeghatárig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként 1600 millió Ft összeghatárig köteles helytállni.

Milyen díjkedvezményeket lehet igénybe venni?

A kedvezmények rendszere évről évre változik, 2011-ben, az AEGON Biztosítónál kedvezmény adható az alábbiakra: Bónusz besorolás, Folyószámlás díjfizetési kedvezmény, Éves/féléves díjfizetési kedvezmény, E-mail cím kedvezmény, Mobiltelefonszám kedvezmény, Kármentes kedvezmény, Máshol Casco kedvezmény, Gyermek kedvezmény, Gépjárművásárlók kedvezménye, Együttkötési kedvezmény, Hűség kedvezmény, Családi többautó kedvezmény, Visszatérők kedvezménye

Mit jelent a kötelező biztosításban a bónusz-malusz rendszer?

A gépjármű-üzembentartókat ún. bonus-malus osztályba kell sorolni, és az abban elért fokozatuk alapján kerül sor a biztosítási díj megállapítására. A bonus-malus rendszer az üzembentartó személyéhez kötődik, és nem a gépjárműhöz. A rendszer egyaránt vonatkozik személyautókra, buszokra, tehergépjárművekre, vontatókra, mezőgazdasági vontatókra és motorkerékpárokra. Bonus-malus besorolást csak azon gépjármű-üzembentartó kaphat, aki a gépjárművére határozatlan időre szóló, egyedi kötelező biztosítási szerződést kötött.

Bonus: Díjkedvezmény, amellyel a biztosító az ügyfél tartós kármentességét honorálja. Ahhoz, hogy a szerződés bonus-malus osztályba sorolása a tárgyévet követő évben egy osztályt emelkedjen, a szerződésnek a megfigyelési időszakban legalább 9 hónapig hatályosnak és kármentesnek kell lennie.

Malus: Pótdíj, amelyet a biztosító akkor alkalmaz, ha ügyfele - a biztosítási időszakon belül - igénybe veszi a biztosítási szolgáltatást, kárt okoz. A malus a következő időszak díjait növeli.

A rendszerbe újonnan belépő üzembentartó szerződése A00 osztályba kerül, kivéve, ha az üzembentartó rendelkezik egy másik tagállamban működő biztosító(k) által kiadott kárelőzményi igazolás(ok)al. óHa az üzembentartó egy adott gépjárműre már rendelkezik szerződéssel és annak hatálya alatt másik, azonos járműkategóriába tartozó gépjárműre is szerződést köt (párhuzamos üzemeltetés), az új szerződést A00-ba kell sorolni.

Átvezethető a bónusz besorolás személygépkocsiról teherautóra?

Nem, azonos kategóriában szereplő járművekre lehet csak figyelembe venni a bónuszt.

Mi a teendő káresemény esetén?

Személyi sérülés esetén a mentőket és a rendőrséget is értesíteni kell. Ha a károkozó külföldi állampolgár, esetleg vitás a felelősség kérdése szintén ajánlatos rendőrt hívni.

A helyszínen ki kell tölteni az európai baleseti bejelentőt (betéti lap), rögzítve a baleset körülményeinek leírását. Fontos tisztázni, hogy ki a baleset okozója, illetve ki a vétlen károsult, hiszen ez utóbbi kárának megtérítését csak akkor vállalja át a biztosító, ha biztosítottjának felelőssége bizonyított. Mindkét jármű vezetőjének aláírásával kell igazolnia a kitöltött betéti lapon szereplő adatok valódiságát, majd a bejelentőlap oldalainak szétválasztását követően, annak egy-egy példányát magukhoz kell venniük. Ha lehetőség van rá, készítsen fényképet a baleset helyszínéről, ha a balesetnek vannak tanúi, ne feledkezzen meg nevük és lakcímük feltüntetéséről sem.

A balesetet mind a károsultnak, mind a károkozónak be kell jelentenie a baleseti bejelentőlap bemutatásával. A baleset károkozója, 8 napon belül köteles saját felelősségbiztosítójának a bejelentést megtenni, és a biztosító által kért felvilágosítást megadni. A vétlen károsultnak kárigényét 30 napon belül kell a károkozó biztosítójához eljuttatnia.

Mit tehetek ismeretlen károkozó esetén vagy olyan esetben, ha a károkozónak nem volt érvényes kötelező biztosítása?

Ismeretlen károkozó esetén a MABISZ rendezi a károkat, de csak abban az esetben, ha történt személyi sérülés. Ha a károkozó nem rendelkezik érvényes GFB biztosítással, akkor a kárt szintén a MABISZ rendezi.

Mi a kártalanítási számla?

A 2009. évi LXII. törvény szerint: Kártalanítási Számla (Garanciaalap): az e törvény szerinti biztosítók által létrehozott és folyamatosan finanszírozott pénzalap, amelynek feladata a biztosítási kötelezettség ellenére biztosítással nem rendelkező üzemben tartó gépjárműve által vagy az e törvényben meghatározott korlátozásokkal az ismeretlen üzemben tartó gépjárműve által, valamint az ismeretlen gépjárművel okozott károk megtérítése, amennyiben a kötelezettségvállalás országa a Magyar Köztársaság;

Mikor lehet biztosítót váltani?

Szabályszerűen évfordulóra lehet váltani. A törvényi változásoknak köszönhetően az egységes kötelező biztosítási évfordulót (nov.1 és dec.31 ig tartó időszak) eltörölték. Ennek értelmében a 2010. jan.1 utáni kockázatviselési kezdettel megkötött szerződések évfordulója, nem december 31., hanem a szerződéskötés + 1 év múlva lesz.

Hogyan tudok biztosítót váltani?

Biztosítóváltás esetén kötelező biztosítását szabályszerűen évfordulóra tudja felmondani.
Felmondása csak akkor lesz érvényes, ha felmondólevele, évforduló előtt 30 nappal írásban beérkezik biztosítójához. Fontos, hogy a felmondásnál NEM a feladás dátuma, hanem a BIZTOSÍTÓHOZ történő beérkezés és iktatás dátuma számít.
Felmondó levelének tartalmaznia kell: szerződő üzembentartó nevét, címét, gépjármű rendszámát, szerződésszámot, évforduló napját, felmondás napját, szerződő üzembentartó aláírását.

Mikortól kell a díjat megfizetni?

A díjat az esedékesség első napján, de legkésőbb az esedékességtől számított 60 napon belül kell megfizetni. A szerződés díjfizetéssel való hatályban tartása mindig a szerződő kötelessége.

Nem fizettem a kötelező biztosításom díját, és megszűnt a kötelezőm? Milyen következményekkel kell számolnom?

A díj nemfizetéssel megszűnt szerződést újrakötni adott évben csak annál a biztosítónál lehet, ahol a szerződés díj nemfizetéssel megszűnt. A díj nemfizetéssel való megszűnés időpontjáig a biztosító fedezetlenségi díjat számol fel.

Mi az a fedezetlenségi díj?

Más néven elmaradt díj, arra az időszakra kell megfizetni, ami alatt biztosítási kötelezettségünk volt, de nem rendelkeztünk érvényes szerződéssel. Ezt a díjat a MABISZ részére kell megfizetni egy előre meghirdetett tarifa alapján.

Mivel igazolhatom a biztosítási szerződésem meglétét illetve díjrendezettségét közúti ellenőrzésnél?

A kötelező biztosítás meglétét a biztosítási kötvénnyel, a szerződés díjrendezettségét, a befizetési csekkel, vagy a biztosító által kiállított igazolással.

Mit jelent a GFB türelmi idő?

A biztosítási díj megfizetésére nyitva álló időszakot jelenti, mely az esedékességtől számítva 60 napot jelent. A 60. napon díj nemfizetéssel megszűnik a szerződés, ha nem érkezik be a díj.

Mi a teendő, ha ideiglenesen kivontattam gépjárművemet a forgalomból?

A forgalomból való kivonása időszakára szüneteltethető a GFB szerződés (kormányrendelet alapján 2-6 hónapig). A kivonásról szóló igazolást be kell mutatni a biztosítónak. Ha az újbóli üzembe helyezés a kivonás napjától számított hat hónapon belül nem történik meg, a szerződés a hat hónapos időszak utolsó napját követő napon megszűnik.

Eladtam az autót be kell jelenteni a biztosítónak?

Igen, az adásvételi szerződés másolatát meg kell küldeni biztosító részére, ez alapján tudják a szerződést érdekmúlás miatt törölni.

Van lehetőség önrész vállalással megkötni a kötelező biztosítást?

Ilyet egyik biztosító sem kínálhat.

Miért érdemes online kötni?

Kalkulátorunkkal egyszerűen, gyorsan kiszámolhatja biztosításának díját, ha szeretné bármikor meg is kötheti. E-mailben megkapja az elkészített ajánlatot melyben előzetes fedezetigazolást is talál.

Hogyan köthetem meg biztosításomat az aegondirekt.hu oldalon?

A díjszámítást a szükséges adatok megadásával kezdheti. Kalkulátorunk a megadott adatok alapján kijelzi, milyen díjjal tud szerződni. Amennyiben megfelelő ajánlatunk, az „ezt kötöm meg” feliratra kattintva tudja megadni a szerződéskötéshez szükséges adatokat. A kötés befejezéseként e-mailben kap visszaigazolást az elkészített ajánlattal valamint a további tudnivalókkal együtt.

Milyen papírok szükségesek a biztosítás megkötéséhez?

Forgalmi engedély, adásvételi szerződés, kártörténeti igazolás, személyi okmányok (személyi igazolvány, adószám, jogosítvány. Cég szerződő esetén a vállalkozás adószáma, a képviselő adatai.

Kötelező Biztosítás kalkulátor »