Kötelező biztosítás – Zöldkártya információk

A Nemzeti Iroda

A Nemzeti Irodát 1996. január 1-jén alapították, funkcióját a MABISZ látja el. Az iroda a Magyarországon kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással foglalkozó biztosítók szervezete. Nemzetközi Zöldkártya Egyezményből és a kapcsolódó egyezményekből eredő koordinációs, kárrendezési és elszámolási feladatokat lát el.

A zöldkártya rendszer története

A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás a két világháború közötti időszakban jelent meg Európában, hogy a gépjárművek okozta balesetek áldozatai számára egy nekik járó kártérítést biztosíthasson.

Később, az autós idegenforgalom fellendülése következtében külföldre is elkezdték kiterjeszteni a felelősségbiztosítási garanciát. Ennek tükrében egy kettős célt fogalmaztak meg:

 • Egy olyan rendszer kialakítása, amely megoldja, hogy a közlekedési baleset károsultja Európa egyetlen országában se kerüljön rosszabb helyzetbe akkor, ha a balesetet egy külföldi gépjármű üzemeltetésével okozták.
 • A más országokba látogató gépjárművezetőket a határon ne tartsák fenn, vagy akadályozzák az utazásban az illető országban fennálló (esetleg másokétól eltérő) biztosítási rendelkezések miatt.

Mivel azonban az egyes európai országok felelősségbiztosítási joga nem volt egységes, ezért a megvalósítás még váratott magára.

Az ENSZ EGB 5. sz. ajánlása

1949. január 25-én az ENSZ Főmunkacsoport megfogalmazta az ún. 5. sz. ajánlását, miszerint az 1926 óta működő skandináv rendszert vennék át. Ennek lényege az, hogy azon országokban, ahol kötelező a gépjármű felelősségbiztosítás, a svéd mintához hasonlóan vezessék be a Zöldkártyát, amellyel felelősségbiztosítási garanciájukat igazolják. Továbbá kössenek egymással megállapodásokat, amelyek értelmében a külföldiek által okozott károkat a külföldi biztosító helyett rendezik.

A Nemzetközi Zöldkártya rendszerhez tartozó országok

A Zöldkártya rendszert 1953. január elsején vezették be és kezdetben nyolc ország tartozott a hatálya alá: Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Nagy-Britannia, Svédország, Svájc és a Német Szövetségi Köztársaság. A következő években majdnem minden európai ország csatlakozott a rendszerhez. Magyarországgal 1961-ben bővült a rendszer.

Kevesen tudják, de gazdasági, politikai és idegenforgalmi okok miatt egyes nem európai országok (mint pl. Marokkó, Tunézia, Izrael, Irán) is tagjai a rendszernek.

A Zöldkártya rendszer jó működése érdekében a csatlakozást az Irodák Tanácsa (Council of Bureaux) egyre szigorúbb feltételekhez köti. Az új tagok kezdetben 2, majd 4, a legfrissebb döntés szerint pedig 10 évig korlátozott jogokkal bíró ún. átmeneti tagsággal rendelkeznek. Működésüket a Council of Bureaux ellenőrzi és segíti.

A Zöldkártya rendszer jelenleg 47 országra érvényes:

Albánia, Andorra, Ausztria, Belarusz, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia (és a Feroer-szigetek), Észtország, Finnország, Franciaország, Gibraltár és Man szigete, Görögország, Hollandia, Horvátország, Iráni Iszlám Köztársaság, Írország, Izland, Izrael, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Málta, Marokkó, Moldávia, Monaco, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Vatikán, San Marino Köztársaság, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc (Liechtenstein), Svédország, Szerbia és Montenegró, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország, Tunézia, Ukrajna.

Council of Bureaux (Irodák Tanácsa)

A Council of Bureaux (CoB) a Zöldkártya rendszer legfőbb irányító és képviseleti szerve. Megalakulásának ideje: 1951. november, jelenlegi székhelye: Brüsszel.

Feladatai:

 • A Zöldkártya irodák közötti megállapodások nyilvántartása.
 • A Zöldkártya irodák közötti megállapodásokból keletkező, bármely tag által felvetett gyakorlati problémák megoldása.
 • Az irodák közötti vitáknál döntőbírói szerep ellátása.
 • Összekötő szerep betöltése az ENSZ EGB Közlekedési Albizottság és más nemzetközi szervezetek (pl. az Európai Biztosítók Bizottsága (CEA), valamint az EU Bizottság) irányában.

A Zöldkártya Egyezmény / Nemzeti Irodák Közötti Egységes Megállapodás
(Uniform Agreement / Uniform Agreement between Bureaux)

A Zöldkártya Egyezmény két alapvető elv alapján működik:

 • A baleset országának Zöldkártya irodája (Kezelő Iroda) köteles a kárt okozó külföldi gépjármű biztosítója (Fizető Iroda) érdekeinek megfelelően eljárni.
 • A Kezelő Iroda kizárólagos kompetenciával rendelkezik a kár rendezésére a baleset helye szerinti ország törvényeinek megfelelően.

Ezeken az elveken alapszik a Zöldkártya Egyezmény, amely részletesen ismerteti a Zöldkártya Rendszer fogalmait, működésének, a kár rendezésének és visszatérítésének szabályait.

A Zöldkártya felmutatásával a gépjármű üzembentartója igazolja a gépjármű felelősségi fedezetet. A Zöldkártyát a kiadó ország nyelvén kívül angolul és franciául adják ki az előírt szöveggel és formátumban. A kártyán az adott ország hivatalos nyelvén kívül még egy hivatalos nyelven fel van tüntetve a kiadó nemzeti iroda. A meglátogatott ország Zöldkártya irodája vagy az általa megbízott biztosító társaság Kezelő Irodaként rendezi a kárt a meglévő és érvényes felelősségbiztosítási szerződés igazolásaként Zöldkártyát kiállító biztosító társaság nevében és terhére.

Multilaterális (Többoldalú) Garancia Egyezmény (Rendszámegyezmény)
(Multilateral Guarantee Agreement) (1991. március l5.)

A nemzetközi gépjárműforgalom növekedésével egyszerűsíteni kellett a Zöldkártya rendszert. A zöldkártya tagországok között felmerült olyan kiegészítő megállapodások megkötése, amelyek a Zöldkártya, mint felelősségbiztosítási bizonylat kiállításáról és ellenőrzéséről való lemondásra irányultak.

Az országok kezdetben kétoldalú megállapodásokat, ún. rendszámegyezményeket kötöttek. Ennek megfelelően a gépjármű felelősségbiztosítási garancia (fedezet) igazolásául kölcsönösen vagy egyoldalúan elfogadták a gépjármű forgalmi rendszámtábláját és a megkülönböztető országjelet.

Ezeket követte 1973 decemberében a több országot átfogó ún. Kiegészítő Megállapodás, majd 1991. március l5-én a Multilaterális Garancia Egyezmény (Rendszámegyezmény). Ez a megállapodás összefogta mindazon országok Zöldkártya irodáit, amelyek korábban kétoldalú egyezményekkel a forgalmi rendszámot a biztosítási fedezet igazolásaként elfogadták.

A Zöldkártya Egyezmény és a Multilaterális Garancia Egyezmény együttes alkalmazása során 1999-ben jelentkezett először az igény egy egységes egyezmény létrehozására.

Ennek megfelelően Belső Szabályzat néven 2003. Július 1-jén hatályba lépett, egy egyesített egyezmény. Az új egyezmény, az EU irányelvekkel összhangban, egyszerűbben és érthetőbben fogalmaz, rendelkezéseit az új, és a folyamatban lévő ügyekben egyaránt alkalmazni kell.

Szigorodtak ezután a nemzeti irodák és biztosítók közötti visszatérítési szabályok, a megszabott határidők rövidebbek és részben jogvesztők lettek.

Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok az Európai Unió irányelve alapján kötelezően tagjai az Multilateriális Egyezménynek. További tagok: Andorra, Horvátország és Svájc. Svájc nem tagja az Európai Uniónak (Európai Gazdasági Térségnek), de külön megállapodások alapján ugyanolyan jogokat élvez, mint az EGT tagállamai. A nemzetközi zöldkártya rendszerben Svájc képviseli Liechtensteint, amely viszont tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

Az egyezményt aláíró országok:

Andorra, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia (és a Feroer-szigetek), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Marokkó, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság, Németország, Norvégia, Olaszország (Vatikán, San Marino Köztársaság), Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovák Köztársaság, Szlovénia

Ez a változás nem érintette Magyarország egyoldalú rendszám egyezményeit. Ezek alapján a magyar fél vállal gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetet a Magyarországon bejegyzett, magyar forgalmi rendszámú gépjárművek által okozott károkért abban az esetben is, ha az alábbi országok gépjármű üzembentartója nem rendelkezik Zöldkártyával.

 • Albánia
 • Bosznia-Hercegovina
 • Macedónia
 • Szerbia és Montenegró

Montenegró függetlenedése óta a Montenegrói Nemzeti Iroda képviseletét egyelőre a Szerb Köztársaság Zöldkártya Irodája látja el.

A cikk megírásában a MABISZ (www.mabisz.hu) által e témában közzétett ismertetőt használtuk fel.

Kötelező biztosítás kalkulátor »