Lakásbiztosítás – általános tájékoztató

A lakásbiztosítási szerződés alapján a Biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy egy jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkezésekor egy meghatározott pénzösszeget megfizet. A biztosítás szerződője, ezért előre meghatározott biztosítási díjat kell, hogy fizessen. A továbbiakban az előző megfogalmazást fogjuk kifejteni és jobban megismertetni Önt a lakásbiztosítással.

A lakásbiztosítás célja tehát az előre meghatározott biztosítási események során történő kár megfizetése.

Mely kockázatokra nyújt fedezetet az Aegon lakásbiztosítása?

Az alapbiztosítás elemei:

 • Tűzkár
 • Robbanáskár
 • Hónyomás
 • Földcsuszamlás
 • Idegen jármű ütközése
 • Viharkár
 • Villámcsapás
 • Jégverés
 • Ónos eső
 • Kő-és földcsuszamlás
 • Idegen tárgyak rádőlése
 • Felhőszakadás
 • Földrengés
 • Árvíz
 • Ismeretlen építmény, üreg beomlása
 • Üvegtörés
 • Betöréses lopás, rongálás, rablás
 • Vízkár
 • Felelősségbiztosítás

A lakásbiztosítás kiterjed az alábbiakra is:

 • rom- és törmelékeltakarítás, egyszeri takarítás
 • a Biztosítottat terhelő oltás, mentés
 • tervezés és hatósági engedélyezés,
 • minden egyéb szükséges kárenyhítés költségei.

A Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz további kiegészítői lehetnek:
(online nem mind köthető)

 • Kiegészítő üvegtörés
 • Különleges üvegfelületek törése
 • Vállalkozások üvegbiztosítása
 • Füst-és koromszennyeződés
 • Beázás
 • Napkollektorok napelemek
 • Vandalizmus, leszerelés, grafitti
 • Szabadban tárolt vagyontárgyak
 • Besurranás
 • Készpénz és értékpapír
 • Elvesztés elveszés
 • Kerti növényzet
 • Elfolyt víz
 • Kerékpár és egyéb sportfelszerelések, valamint babakocsi eltulajdonítása
 • Síremlékek (kripták) biztosítása
 • Lakásdoktor
 • Balesetbiztosítás és bővített balesetbiztosítás
 • Élet és Műtéti biztosítás
 • Kockázati életbiztosítás
 • Garázsban tárolt személygépjármű biztosítása
 • Kisállat-biztosítás
 • Munkanélküliség esetére szóló biztosítás
 • Utasbiztosítás
 • Kiterjesztett garanciabiztosítás
 • Adatvesztés biztosítás
 • Gépjármű asszisztencia
 • All-risk kiegészítő
 • Keresőtevékenység vagyontárgyainak üvegbiztosítása
 • Fagyasztott élelmiszerek megromlása (a kárbiztosítás külön díj nélküli eseménye)

Milyen vagyontárgyak biztosíthatók?

Épületek, építmények esetén:

 • állandó lakás céljára szolgáló épületek (lakóház, lakás, lakásbérlemény
 • nyaralók (hétvégi ház, hegyi hajlék, tanya, présház)
 • vállalkozás céljára szolgáló épületek (raktár, üzlethelység)
 • nem lakás céljára szolgáló épületek (a főépülettől külön állnak, pl. garázs, tároló, istálló)
 • épülőfélben lévő épületek
 • építmények: (medence, kerítés, járdák)

Ingóságok esetén:

 • Háztartási ingóságok

  1. azok a vagyontárgyak, amelyek a háztartás viteléhez szükségesek és a Biztosítottak személyes használatára, fogyasztására szolgálnak (pl.: bútorok, beépített szekrények, beépített konyhabútor a konyhagépekkel, háztartási és híradástechnikai készülékek, világító testek, berendezések, ruházat, élelmiszerek, stb.), valamint
  2. a kerti berendezési és felszerelési tárgyak,
  3. szaunák, jakuzzik (kereskedelmi forgalomban kapható, szerkezetileg nem beépített),
  4. hobbieszközök, sportfelszerelések, barkácsfelszerelések a háztartási ingóság vagyoncsoport biztosítási összegének 40%-áig,
  5. egy háztartásban általánosan elfogadott gépjárművek (személygépkocsi, motorkerékpár) napi üzemeltetéséhez használt alkatrészei és tartozékai – a fődarabok kivételével – a háztartási ingóság vagyoncsoport biztosítási összegének 10%-áig
  6. a kockázatviselés helyén tartott, a saját szükségletre termesztett és már betakarított termények, még lábon álló növények, illetve saját szükségletre tartott háziállatok, a háztartási ingóságok vagyoncsoport biztosítási összegének maximum 5%-áig,
  7. az idegen tulajdonú vagyontárgyak (például vendégek vagyontárgyai, vagy a Biztosított munkáltatójától munkavégzés céljából átvett vagyontárgy) a háztartási ingóság biztosítási összegén belül max. 50.000 Ft értékig biztosítottak a feltételekben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén.
  8. Amennyiben eltérő címen lévő melléképület is biztosított, akkor az ott elhelyezett háztartási ingóságokra vonatkozóan a háztartási ingóságok vagyoncsoport biztosítási összegének 5%-áig terjed ki a Biztosító kockázatviselése.
 • Értéktárgyak

  1. Nemesfémek, drágakő vagy igazgyöngy, valamint az ezek felhasználásával készült tárgyak.
  2. Bélyeg- és érmegyűjtemények
  3. Képzőművészeti alkotások.
  4. Valódi szőrmék, kézi csomózású vagy kézi szövésű keleti szőnyegek.
  5. Antik tárgyak és különleges, nagy értékkel bíró régiségek.
  6. 100.000 Ft egyedi érték feletti karórák, zsebórák (a készítésükhöz felhasznált anyagok fajtájától, minőségétől függetlenül)
 • Keresőtevékenység vagyontárgyai

  1. a mezőgazdasági kistermelés azon gépei, berendezései, terményei és állatai, valamint
  2. a kisipari, kiskereskedői és egyéb vállalkozások azon vagyontárgyai (tárgyi eszközök, készletek stb.),
  3. amelyeket a Biztosított a kockázatviselés helyén használ vagy tárol.

Szerződő, Biztosított, kedvezményezett

 • Szerződő

  A lakásbiztosítási szerződést az kötheti meg, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt, vagy aki a biztosítást ilyen személy (Biztosított) javára köti. Ennek megfelelően a biztosítást magyar állampolgárokon kívül lakásszövetkezet, társasház, gazdálkodó szervezet is megkötheti.

 • Biztosított

  Épületek, építmények vonatkozásában Biztosítottak lehetnek:

  1. az ajánlaton/kötvényen név szerint Biztosítottként feltüntetett természetes személy: tulajdonos, lakásbérlő,
  2. a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk arányában, valamint
  3. gazdálkodó szervezet.

  Ingóságok vonatkozásában Biztosítottak lehetnek:

  1. az épületek, építmények Biztosítottjai,
  2. amennyiben a szerződés épületbiztosítást nem tartalmaz, a kötvényen név szerint feltüntetett természetes vagy jogi személy, egyéb vállalkozás valamint
  3. állandóan lakott épületek esetében az épületek és/vagy ingóságok kötvényen név szerint feltüntetett Biztosítottjának – ha az fogyasztónak minősülő természetes személy – a biztosítási esemény időpontjában a kockázatviselés helyén élő közeli hozzátartozói és hozzátartozói (Ptk 8:1.§ pont1), akiknek a biztosítási esemény időpontjában lakcímkártya szerinti állandó vagy tartózkodási címe az ajánlaton és a kötvényen feltüntetett kockázatviselési cím.
  4. nem állandóan lakott épületek esetében az épületek és/vagy ingóságok kötvényen név szerint feltüntetett Biztosítottjával – ha az fogyasztónak minősülő természetes személy – a biztosítási esemény időpontjában együtt élő közeli hozzátartozói és hozzátartozói.
  5. bérlemények esetében az ingóságok kötvényen név szerint feltüntetett Biztosítottjával – ha az fogyasztónak minősülő természetes személy – a biztosítási esemény időpontjában a kockázatviselés helyén együtt élő közeli hozzátartozói és hozzátartozói.
 • Kedvezményezett

  A jelen feltételek alapján a Biztosított életében járó valamennyi biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje maga a Biztosított. A balesetbiztosítási szolgáltatásokra a Biztosított halála esetén az örököse jogosult.

Hogyan kerül a biztosítási összeg meghatározásra?

A helyes biztosítási összeg meghatározása azért fontos az Ön részére, mert a valóságosnál alacsonyabb értéken történő biztosítás következménye az alulbiztosítottság. Ez pedig kár esetén azt jelenti, hogy a Biztosító a kárt csak olyan arányban téríti meg, ahogy a tényleges érték aránylik a biztosítási összeghez.

 • Épületérték (biztosítási összeg) meghatározása

  A biztosítási összeget az ingatlan hasznos alapterületének és az újraépítési négyzetméterárnak a szorzatából kapjuk. Az ingatlan értékének meghatározásánál a forgalmi érték nem irányadó, a biztosítási összegnek az újraépítési költséget kell fedeznie.

 • Ingóságok értékének meghatározása

  Az ingóságok értékének meghatározása a Biztosított feladata. Fel kell mérni, hogy a Biztosított ingatlanban található ingóságok, egy totálkár esetén mekkora összegből lennének pótolhatók. Önnek érdeke a kívánt vagyontárgyainak valóságos értékét biztosítani, azok értékét követni, máskülönben alulbiztosítottá válhat és kár esetén a Biztosító olyan arányban fizet, ahogy a tényleges érték aránylik a biztosítási összeghez.

  Segít a házi leltár készítése! A házi leltár nyomtatvány letölthető itt.

Hogyan jön létre a szerződés?

A szerződő a biztosítási szerződés létrejöttét a Biztosító által használt és mindenkor érvényes formanyomtatványon írásbeli ajánlattal vagy elektronikus ajánlattal kezdeményezi. A Biztosító jogosult az ajánlatot 15 napos határidőn belül elbírálni. Amennyiben a Biztosító az ajánlatot e 15 napos határidőn belül elfogadja, a biztosítási szerződés az ajánlat megtételének napjára visszamenő hatállyal jön létre. A kockázatviselés kezdetét a szerződő megválaszthatja.

Mit kell tudni a biztosítási összegről, a biztosítási díjról, díjfizetésről és az értékkövetésről?

A biztosítási összeg a biztosítási feltételekben, a biztosítási ajánlaton meghatározott összeg, amelyet a biztosítási esemény bekövetkeztekor a Biztosító szolgáltat, vagy amely összeg a szolgáltatás (térítések) felső határa, és egyben a biztosítási díj megállapításának alapja is.

A lakásbiztosítás éves díjú, a díj megfizetésének módja, gyakorisága az ajánlaton kerül meghatározásra. A szerződő köteles a kötvényen meghatározott díjat az ugyanott meghatározott gyakorisággal, az előre egyeztetett díjfizetési módon, legkésőbb az esedékesség időpontjában megfizetni. Amennyiben az első díj, illetve folytatólagos díj az esedékességétől számított 3 hónapon belül nem érkezik be a Biztosítóhoz, a 3. hónap végén a szerződés automatikusan megszűnik.

A biztosítási szolgáltatások reálértékének megőrzése érdekében a Biztosító minden biztosítási évben végrehajthatja a biztosítási szolgáltatások és az azokhoz tartozó biztosítási díjak értékkövető módosítását (indexálását). Ennek mértékéről a Biztosító legkésőbb 60 nappal a biztosítási év vége előtt írásban értesíti a szerződőt. Az indexálást a szerződő írásban elutasíthatja.

Mik azok a vagyonvédelmi előírások?

Az Aegon Biztosító feltételei rögzítik azon vagyonvédelmi követelményeket, melyek megléte szükséges a betöréses lopás káresemény megtérítéséhez. Az esetlegesen bekövetkező káreseménynél a Biztosító a kár időpontjában ténylegesen meglévő védettségi szinthez tartozó összegig, de maximum a biztosítási összegig áll kockázatban. Ezen kívül előírja, hogy a biztonsági berendezések a kár időpontjában rendeltetésüknek megfelelő üzemi állapotban legyenek. A védettségi szintekhez tartozó térítési határokról bővebben a vonatkozó lakásbiztosítási szabályzatban tájékozódhat.

Lakásbiztosítás kalkulátor

Lakás és szabadidő biztosítás »