Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás gyakran ismételt kérdések

Ki kötheti meg a biztosítást?

A szerződő a felszerelés tulajdonosa, 18 év alatti személy esetén a vele egy háztartásban élő szülő.Megköthetem egyben az egész család felszerelését?

Sajnos erre nincs mód, a választható termékek kizárólag a biztosított személy saját, 1 db sífelszerelésére vonatkoznak. Ha a családban több személy sífelszerelését szeretnék biztosítani, minden személyre külön kell biztosítást kötni a megfelelő biztosítási összeghatárig! Ha a családban van/vannak 18 év alatti személyek, és az ő felszerelésüket is biztosítani szeretnék, akkor az egyik szülőnek külön biztosítást kell kötnie a saját felszerelésére és a gyerekekére is külön-külön.Milyen felszerelésre köthető a biztosítás?

10 évnél fiatalabb hobbi célból használt síléc és snowboard felszerelésre köthető: síléc, sífutóléc, túraléc, snowblade, hótalp és snowboard.

A biztosító kockázatvállalása kiterjed a talpon lévő kötésre is. Egyes csomagoknál a biztosító bizonyos mértékig megtéríti a biztosított sí- vagy snowboard cipőjében, sisakjában, gerincprotektorában, síruhájában a biztosítási események által okozott károkat.Biztosíthatom a síbotomat is?

Nem, a biztosító kockázatvállalása nem terjed ki a szemüvegekre, maszkokra és a botokra sem.Versenyszerűen síelek, én is megköthetem a biztosítást?

A biztosítás csak hobbi célból használt felszerelésre köthető.Nincs saját lécem, síeléskor bérelni szoktam. Erre is köthetek fedezetet?

Bérelt sífelszerelés nem biztosítható.Mikortól él a biztosításom?

A biztosító kockázatviselésének kezdete az ajánlattétel napját követő nap 0:00 órája, feltéve, hogy az ajánlat a biztosítóhoz beérkezik, és a szerződés létrejön. A szerződés létrejöttét követően azonban a biztosító 15 napos várakozási időt tűz ki, amelyen belül bekövetkezett biztosítási eseményekre a biztosító nem köteles a bekövetkezett kárt megtéríteni, de totálkár esetén a befizetett biztosítási díjat visszafizeti.Mennyi időre jön létre a biztosítás?

A biztosítás határozott, egyéves tartamra jön létre. A biztosítási év a szerződés létrejöttét követő nappal indul. A biztosítási év utolsó napjának 24. órájakor a szerződés és a biztosító kockázatviselése megszűnik.Ha a szerződésem lejártakor rögtön új szerződést kötök, akkor is él a 15 napos várakozási idő?

Amennyiben a létrejött szerződés az előző szerződés utolsó napját követő 15 napon belüli, a biztosító eltekint a 15 napos várakozási időtől, azaz a kockázatot a szerződés létrejöttét követő nap 0:00 órájától vállalja, így kockázatviselése azonban nem terjed ki az előző szerződés utolsó napja és az újonnan megkötött szerződés létrejöttét követő nap közötti időszakra. Amennyiben az új szerződés létrejötte az előző szerződés utolsó napját követő 15. napon túli, ismét él a 15 napos várakozási idő.Milyen országokban érvényes a biztosításom?

A biztosító kockázatviselése kiterjed az Európai Unió tagállamainak területére, így Magyarország határain belül is érvényes.Milyen káreseményekre terjed ki a biztosítás?

Sí és snowboard felszerelésre vonatkozó biztosítási események:

 • tűz
 • robbanás
 • elemi károk: vihar, hóvihar, lavina, jégverés, földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás, ismeretlen építmény, üreg beomlása
 • idegen jármű ütközése
 • idegen tárgyak rádőlése
 • rablás
 • betöréses lopás, rongálás
 • lopás, rongálás:
  • szabadtérben történő lopás, rongálás – síterületen szabad térben őrizetlenül hagyott biztosított felszerelés lopási és rongálási kárait
  • zárt gépkocsiból és zárt síboxból, síléctartóból, sítárolóból történő lopás
 • balesetből adódó károsodás

Balesetbiztosítási események: amennyiben a szerződés megkötésekor a szerződő balesetbiztosítást is választott, jelen feltételek szerint a biztosító a biztosított részére baleseti szolgáltatást nyújt az Európai Unió területén, a felszerelés kijelölt pályán történő használta közben, vagy a síközpont kiszolgáló területén, illetve a szabadidős sí-tevékenységhez történő utazás közben elszenvedett balesetére.

 • baleseti halál
 • baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás (rokkantság)
 • baleseti eredetű csonttörés, csontrepedésHa külföldre megyek síelni és kötök utasbiztosítást, érdemes megkötnöm a Sí- és Snowboard felszerelés biztosítást is?

A Sí- és Snowboard felszerelés biztosítással, kiegészítheti utasbiztosítása védelmét, ugyanis vannak olyan esetek, amikre egy síbiztosítás nem terjed ki. Ilyen káresemény lehet például a felszerelés sípályáról való eltulajdonítása, illetve az utasbiztosítástól eltérően nem csak a sípályán történt balesetből eredő töréskárt téríti. Ezen felül a Sí- és Snowboard felszerelés biztosítás nem csak az utazás időtartama alatt él, hiszen a biztosítás időtartama 1 év.Milyen dokumentumok szükségesek a kár bejelentéséhez?

A biztosító szolgáltatásának igényléséhez az alábbi iratok bemutatása szükséges:

 • a) kötvény,
 • b) a biztosított sífelszerelés számlája vagy olyan fotó, amely a biztosítottat a sípályán a biztosított felszereléssel együtt mutatja,
 • c) betörés, lopás, rablás esetében a rendőrségi feljelentés másolata,
 • d) balesetből történő károsodás esetén közlekedési baleset rendőrségi jegyzőkönyvének másolata vagy
 • e) a személysérüléses síbaleset orvosi igazolása,
 • f) másik biztosítás alapján megtérült károk társbiztosítói igazolása (kárrendezési dokumentumok).Hogyan tudom bejelenteni a káromat?

A balesetbiztosítási eseményt az annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak (telefonon: 06-1-477-4800, e-mailben: www.aegon.hu). A felszerelést ért biztosítási eseményt a szerződőnek a tudomásra jutástól számított 2 munkanapon belül be kell jelentenie a biztosítónak (telefonon: belföldről 06-1-477-4800, külföldről: +36 1 477 4800, e-mailben: www.aegon.hu online kárbejelentő felületén, vagy az ugyfelszolg@aegon.hu címen). Lehetővé kell tenni a biztosító számára a kárbejelentés tartalmának és a biztosítási eseménnyel kapcsolatos körülmények ellenőrzését. A tűzesetet és a robbanást a tűzrendészeti hatóságnak, a lopást, a rablást, a betöréses rongálást a rendőrségnek is be kell jelenteni.Hogyan tudom befizetni a biztosítás díját?

A biztosítás díja egy összegben, bankkártyás fizetéssel rendezhető.Sífelszerelés biztosítás kalkulátor »